ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 19/06/2562

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

                                                                                           

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7868
ทีมวางแผนดำเนินงาน
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน
นายเมธา กมลโชติ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7872
ทีมวางแผนดำเนินงาน
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน
 
2 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1217
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายจักรกฤษณ์ สิทธิเสือ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1554
งานวางแผน
ฝ่ายแผนงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
3 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1218
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายอาทิตย์ จันทะนะ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3489
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
4 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1068
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายกรกต โนภิระ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7470
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
5 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2176
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นางสาวรักษ์ณัฏฐา ศรีสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2183
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
6 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7000
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 18
นายเชิดชัย สวนแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7002
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
7 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7403
ทีมตรวจสอบและประเมินสภาพทาง
ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 962
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 4
 
8 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7433
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายศักดิ์ชัย ปราบมะเริง วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7473
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
9 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1693
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย
นายชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8242
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
10 นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7366
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายธนภัทร ศรภักดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7366
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
11 นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8200
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักอำนวยความปลอดภัย
นางสุภาภรณ์ โกพล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8200
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 574
กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววันวิสา ธรรมาสถิตนุกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 570
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
13 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 564
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายณทวัศต์ นิลวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 567
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
14 นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 323
กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
กองการพัสดุ
นางดลฤดี ถิ่นมุกดา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 338
งานสัญญา
ฝ่ายจัดหา 1
กองการพัสดุ
 
15 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 42
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางชญาน์นันท์ แก่นจันทร์ธนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 43
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

                                                                                            

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายวีระพันธ์ นครพุ่ม
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8106
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8106
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

                                                                                           

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 ตำแหน่งเลขที่ 2041
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นางเกศรา แก้วเกือบ ตำแหน่งเลขที่ 6942
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตรัง
 
2 ตำแหน่งเลขที่ 189
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
นางสุนีย์ สุวรรณโณ ตำแหน่งเลขที่ 193
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
 
3 ตำแหน่งเลขที่ 8219
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสถิติสารสนเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
นางสาวโสมสุดา ไกรสิงห์สม ตำแหน่งเลขที่ 8221
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
กลุ่มสถิติสารสนเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
4 ตำแหน่งเลขที่ 7852
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
สำนักแผนงาน
นางสาวธนิตา วิชญานุโรจน์ ตำแหน่งเลขที่ 7855
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
สำนักแผนงาน
(ปฏิบัติราชการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน)
 
5 ตำแหน่งเลขที่ 1700
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนากฎหมาย
สำนักกฎหมาย
นายปุณณเมธ คงจันทร์ ตำแหน่งเลขที่ 419
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย
 
6 ตำแหน่งเลขที่ 2064
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นายมณเฑียร โม้ดา ตำแหน่งเลขที่ 2428
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
7 ตำแหน่งเลขที่ 619
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายไพรัช นุชเอี่ยม ตำแหน่งเลขที่ 2002
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
(ปฏิบัติราชการสำนักก่อสร้างทางที่ 1)
 
8 ตำแหน่งเลขที่ 625
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายวิศิษฎ์ สุรกิจ ตำแหน่งเลขที่ 751
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
9 ตำแหน่งเลขที่ 1686
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายบพิธ พุ่มโพธิ์งาม ตำแหน่งเลขที่ 1686
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
10 ตำแหน่งเลขที่ 613
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายสุทธิเกียรติ สุขเสริม ตำแหน่งเลขที่ 5630
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 12
 
11 ตำแหน่งเลขที่ 1216
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายสุริยัน พันพิพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 4920
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
งานวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงยโสธร
ปฏิบัติราชการสำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
12 ตำแหน่งเลขที่ 1220
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายเอกสิทธิ์ ไม้วัฒนา ตำแหน่งเลขที่ 1965
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
13 ตำแหน่งเลขที่ 1091
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายจรัญ อุ่นเรือน ตำแหน่งเลขที่ 1095
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
14 ตำแหน่งเลขที่ 2089
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นายอุดร เกื้อเส้ง ตำแหน่งเลขที่ 7018
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
15 ตำแหน่งเลขที่ 382
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
นายวิชัย วงศ์วิศิษฐ์ ตำแหน่งเลขที่ 3488
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
16 ตำแหน่งเลขที่ 7434
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายฑีรยุทธ สมสุข ตำแหน่งเลขที่ 7442
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
17 ตำแหน่งเลขที่ 7650
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายกิติฤกษ์ ฉิมทับ ตำแหน่งเลขที่ 7641
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 99 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358