ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 25/01/2562

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 ตำแหน่งเลขที่ 2041
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นางเกศรา แก้วเกือบ ตำแหน่งเลขที่ 6942
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตรัง
 
2 ตำแหน่งเลขที่ 189
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
นางสุนีย์ สุวรรณโณ ตำแหน่งเลขที่ 193
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
 
3 ตำแหน่งเลขที่ 8219
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสถิติสารสนเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
นางสาวโสมสุดา ไกรสิงห์สม ตำแหน่งเลขที่ 8221
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
กลุ่มสถิติสารสนเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
4 ตำแหน่งเลขที่ 7852
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
สำนักแผนงาน
นางสาวธนิตา วิชญานุโรจน์ ตำแหน่งเลขที่ 7855
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
สำนักแผนงาน
(ปฏิบัติราชการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน)
 
5 ตำแหน่งเลขที่ 1700
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนากฎหมาย
สำนักกฎหมาย
นายปุณณเมธ คงจันทร์ ตำแหน่งเลขที่ 419
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย
 
6 ตำแหน่งเลขที่ 2064
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นายมณเฑียร โม้ดา ตำแหน่งเลขที่ 2428
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
7 ตำแหน่งเลขที่ 619
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายไพรัช นุชเอี่ยม ตำแหน่งเลขที่ 2002
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
(ปฏิบัติราชการสำนักก่อสร้างทางที่ 1)
 
8 ตำแหน่งเลขที่ 625
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายวิศิษฎ์ สุรกิจ ตำแหน่งเลขที่ 751
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
9 ตำแหน่งเลขที่ 1686
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายบพิธ พุ่มโพธิ์งาม ตำแหน่งเลขที่ 1686
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 
10 ตำแหน่งเลขที่ 613
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายสุทธิเกียรติ สุขเสริม ตำแหน่งเลขที่ 5630
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 12
 
11 ตำแหน่งเลขที่ 1216
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายสุริยัน พันพิพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 4920
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
งานวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงยโสธร
ปฏิบัติราชการสำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
12 ตำแหน่งเลขที่ 1220
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายเอกสิทธิ์ ไม้วัฒนา ตำแหน่งเลขที่ 1965
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
13 ตำแหน่งเลขที่ 1091
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นายจรัญ อุ่นเรือน ตำแหน่งเลขที่ 1095
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
14 ตำแหน่งเลขที่ 2089
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นายอุดร เกื้อเส้ง ตำแหน่งเลขที่ 7018
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
15 ตำแหน่งเลขที่ 382
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
นายวิชัย วงศ์วิศิษฐ์ ตำแหน่งเลขที่ 3488
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
16 ตำแหน่งเลขที่ 7434
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายฑีรยุทธ สมสุข ตำแหน่งเลขที่ 7442
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 
17 ตำแหน่งเลขที่ 7650
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายกิติฤกษ์ ฉิมทับ ตำแหน่งเลขที่ 7641
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 43 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358