ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 25/11/2561

การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง พ.ศ. 2560 - 2564
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง พ.ศ. 2555 - 2559

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง พ.ศ. 2551 - 2554

1. ความเป็นมา
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

3. โครงการในปีงบประมาณ 2554

    3.1 โครงการปรับปรุงระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  
          - รายละเอียดโครงการ
          - แผนปฏิบัติการ
    3.2 โครงการประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
          - แผนปฏิบัติการ  
    3.3 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  
          - รายละเอียดโครงการ
          - แผนปฏิบัติการ
          - ภาพกิจกรรม

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358