ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ
ลงวันที่ 25/01/2562

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 ตำแหน่งเลขที่ 645
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายศักพิ์ชัย สรญาณธนาวุธ ตำแหน่งเลขที่ 2871
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ตำแหน่งเลขที่ 2234
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน
นายยุทธศิลป์ ทุมมา ตำแหน่งเลขที่ 2337
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน
 
3 ตำแหน่งเลขที่ 7638
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายออกแบบและตรวจสอบแบบผิวทางแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นายอานนท์ เชื้อฉุน ตำแหน่งเลขที่ 7655
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358