ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ 25/01/2566

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายภัทรพล พลศักดิ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8147
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8147
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวิษณุ คงสมพจน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1151
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1151
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายณัฐพงศ์ นวลศรีทอง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 744
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 744
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวสุภา ธรรมวงค์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6552
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6552
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

2

นางวราภรณ์ ศรีนวลจันทร์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6444
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6444
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางอังคณา วัฒนกรการุณย์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3791
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 5

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3791
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 5

 

2

นางชมฐ์สุนี อินทสิทธิ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4647
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 5

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4647
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 5

 3

นายเชาวฤทธิ์ มาดาป้อง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4111
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4111
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

 
 4

นางอรพิน เรือนสุข
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5778
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5778
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

  
5

นางวิจิตรา เงินคง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5826
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยนาท

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5826
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยนาท

   
6

นางสาวอ่อนศรี จีนขจร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5853
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอ่างทอง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5853
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอ่างทอง

   
7

นางคณิศตา เมฆหมอก
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6625
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงราชบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6625
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงราชบุรี

   
8

นางอภิรดี คงเพ็ชร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6618
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงราชบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6618
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงราชบุรี

   

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนิติภูมิ ทองรัตน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3930
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3930
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวเปมรินทร์ ฮ้อปิยะกุล
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 168
ฝ่ายการเงิน
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 168
ฝ่ายการเงิน
กองการเงินและบัญชี

 

ารจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวธนิษฐา สืบหิรัญ
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2654
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2654
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 21ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวกรชนก เพิ่มคำ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1450
ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1450
ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ
กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายอติพงศ์ พรหมทะสาร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2045       
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2045       
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธนกร ลาภทวี
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 429
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 429
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายกฤษณรักษ์ แสนคำ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1414
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1414
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายเสกสรรค์ นำสงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4429
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 6

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4429
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวันปิยะ สานุกูล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8091
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8091
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1794
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1794
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  29 พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวธารญา  โพธิ์กลิ่น
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 75
งานประสานข้อมูลและราชการ
ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 75
งานประสานข้อมูลและราชการ
ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  9 พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายชิน เดชภิรัตนมงคล
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 439
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 439
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  3 พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายอรุณ นาเทียมเขต
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1607
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1607
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายมนัส อ่อนละมูล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2317
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2317
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  10 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวศิโรรัตน์ เรียนมั่น
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5907
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5907
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  10 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธนาวุฒิ กองสังข์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8081
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8081
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวบงกชกร เทพมงคล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3014
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3014
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

 

2

นางวราลักษณ์ กาแก้ว
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3291
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3291
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 1

 3

นางนิลวรรณ ชินายศ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3321
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3321
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2

 
 4

นางไพรวรรณ ทัศนภิญโญ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3426
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3426
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

  
5

นางสมคิด  ภวบุตร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3711
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3711
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

   
6

นางอติกานต์ ปริปุญโญ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4943
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4943
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงมุกดาหาร

   
7

นางจันทิรา  เต็งยะ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3966
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3966
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

   
8

นางจิระวัน นามมุงคุณ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4577
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4577
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)

   
9

นางสาวนิตยา ศิริภักดิ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3571
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3571
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

   
10

นางนุชนาฎ ลิ้มอำนวยลาภ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4356
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4356
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยภูมิ

 
11

นางสาวกรรณิกา แซ่โคว
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4764
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4764
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

 
12

นางรุ่งรัตน์ กลิ่นมาลา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4771
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4771
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

 
13

นางพุทธสิริ หวังดี
ตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4836
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 

ตำแหน่งจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4836
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 

 
14

นางสาวฐิติมา สุระสังข์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5193
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุรินทร์ 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5193
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุรินทร์ 

 
15

นางสำเนียง เสาวรส
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6558
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6558
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร 


 
 
16  

นางจิรฐา แร่ทอง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4692
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 9

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4692
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 
17

นางโสภา กิจมั่งมี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6128
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 14

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6128
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 14

   

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวกชพร สมเชื้อ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 208
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 208
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายเจษฎาภรณ์ ถึงนามลี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1338
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1338
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสุภาพร เตยอ่อน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5697
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5697
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

 

2

นางประภา ผยองศักดิ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5773
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5773
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

 3

นางชุลีพร ตระกูลมีทรัพย์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5856
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุทัยธานี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5856
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
 
 4

นางสาววันทนา มัณฑนาสุวรรณ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6950
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตรัง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6950
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตรัง
  

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายกิตติศักดิ์ อักษร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6995
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6995
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

2

นายวัชระ สุขย้อย
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2676
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2676
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  20 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนฤการ ทิมเมือง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1784
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1784
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางมาลัย เอี่ยมชนะ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 369
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 369
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

2

นางโสภา มาเอียด
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2376
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2376
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน

 3 นางดวงเดือน สมเสถียรพล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3329
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3329
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
 
 4  นางชานิศญา ศากยวงศ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5061
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5061
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
  
5 นางสาวจารี สุชาติ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6402
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6402
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15
   
6 นางมาลี ไชยมงคล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6548
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6548
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร

   
7 นางสาวศิรินภา ผุดผ่อน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6485
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6485
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
   
8 นางยวนตา นุ่มน้อย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6755
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6755
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
   
9 นางรุ่งทิวา ชุมประยูร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7071
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7071
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
   
10 นางซารีปะห์ ประเสริฐดำ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7190
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงปัตตานี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7190
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงปัตตานี
   

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  6 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวกมลณัช ฐานะวัชรานนท์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 87 
งานช่วยอำนวยการ
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 87 
งานช่วยอำนวยการ
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวิศรุต ศิริสาน
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2432
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2432
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวรัตนา นิอำมาตย์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2919
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2919
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

 

2

นายพุฒิพงศ์ สุดหล้า
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3649
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนครพนม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3649
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนครพนม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวณณิชา ศุภางค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1821
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1821
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวพิมลมาศ เก่งธัญกรณ์
ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8044
ฝ่ายสำรวจธรณีวิทยาแนวทางและฐานราก
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8044
ฝ่ายสำรวจธรณีวิทยาแนวทางและฐานราก
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอภิชาติ ฉัตรพงศ์เจริญ
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2501
ฝ่ายมาตรฐานและตรวจสอบด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2501
ฝ่ายมาตรฐานและตรวจสอบด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวสาวิตรี จงรักจิตต์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7886
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7886
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

 

2

นายรณกร ใจมั่น
ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8037
ฝ่ายวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือสัญญาณระยะไกล
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8037
ฝ่ายวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือสัญญาณระยะไกล
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวจรรยา ใช่ทอง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6421
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6421
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

2

นายปุริมปรัชญ์  จรรยา
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1179
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1179
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายขวัญชัย พันทอง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6420
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6420
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวุฒิศักดิ์ โคตรเนตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6067
งานอำนวยความปลอดภัย
ฝ่ายวิศวกรรม 
แขวงทางหลวงปทุมธานี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6067
งานอำนวยความปลอดภัย
ฝ่ายวิศวกรรม 
แขวงทางหลวงปทุมธานี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายผดุง ศรีโคตา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3488
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3488
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายณัฐสิทธิ์ ฉ่ำเฉื่อย
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7627
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7627
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวสุ วิทยเขตปภา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2281
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2281
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสุรนนท์ เยื้อยงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7820
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7820
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายกษิดิศ  จิโรจน์กุล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 822
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 822
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งนักธรณีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวจิราพร แซ่จู
ตำแหน่งนักธรณีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8048
ฝ่ายวิศวกรรมธรณี
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8048
ฝ่ายวิศวกรรมธรณี
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวกัลย์สุดา อักษรกุล
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 428
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 428
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอานุพล กฤษดานิรมิตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7327
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7327
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวณัฎฐ์วริณณ์ ขีดเขียน
ตำแหน่งวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7808
กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
กองการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7808
กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
กองการพัสดุ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวกุลธณัณท์ กมลธรรม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7461
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งเลขที่ 7461
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายธนกฤต โพธิ์ยี่
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5633
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5633
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 12

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายเจนวิทย์ ศรีจันทร์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1939
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1939
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายประภิต สิทธิ์คณารักษ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 631
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 631
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสุรีย์พร พรหมเทพ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7038
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7038
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธีรวุฒิ อนุญาโต
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 824
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 824
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

2

นางสาวเอื้องพร ไล่คง
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7036
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7036
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18

3

นางสาววรรณิษา วัฒวรรณ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 48
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 48
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5630
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5630
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายธงชัย เกิดวัน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5651
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5651
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายณรงค์ยศ ดีสีปาน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7460
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7460
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาววิชยาพร ไชยวงศ์น้อย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 589
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 589
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

2

นางเสาวนีย์ ตันติวิชช์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7155
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงยะลา

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7155
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงยะลา

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวสุชาวรรณ ชูณรงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7312
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7312
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสุบรรณ์ ฟูวัน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7545
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7545
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายพลวัต เงินสุข
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4742
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4742
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นางสาวนลิน บุสสยา
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3704
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3704
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายสมประสงค์  ทองแป้น
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8078
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8078
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

2

นายสมิทธิ์  อักขิโสภา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8061
ฝ่ายออกแบบ
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8061
ฝ่ายออกแบบ
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวกมลทิพย์ สุดจันทร์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 475
          กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 475
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม

 
2
นางสาวอมรรัตน์ ปัญจมาพร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 474
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 474
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม
 
3

นางสาวพิชญานันท์  วิโรจน์แสงอรุณ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 506
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 506
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

 
 
4

นางสาวปสาสนี มาลากุล ณ อยุธยา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 487
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 487
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม
 
5
นางสาวฤกษิญาพร สวนกูล
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 255
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 255
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นายวัชรปัญญา พรมแสน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7439
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7439
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นายธนาคาร นาคสินธุ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8066
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8066
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นางสาวณรินี ฤทธิรณ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 290
งานบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 290
งานบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นายรัตนพงษ์ ชังชั่ว
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5677
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5677
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 12

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางอุดมลักษณ์ เตี้ยคำ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5987
                                งานสารบรรณ                              
ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป
แขวงทางหลวงนนทบุรี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5987
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป
แขวงทางหลวงนนทบุรี
2
นางเบญจภรณ์ ส่งศรี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4011
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิจิตร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4011
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิจิตร
3
นางนัฐภรณ์ ไทยสันติสุข
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3860
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3860
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4
นายนรณัฐพล อยากดี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6208
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครนายก
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6208
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครนายก
5
นางสุนันทา มุ่งก่อกลาง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3858
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3858
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวิษณุ คงสมพจน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7441
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7441
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธราพงษ์ รัตนตระกูล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7414
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7414
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

2

นายระวิ นับถือบุญ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5799
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนราธิวาส

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5799
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนราธิวาส

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสืบสิริ สิริอุดมศักดิ์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2660
กลุ่มจัดหาที่ดิน สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2660
กลุ่มจัดหาที่ดิน สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสาธิต อินนามเพ็ง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 726
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 726
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาววาสนา ทองตัน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7950
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7950
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนิวัฒน์ ผาสุข
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7465
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7465
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

2

นายสุรเดช กีรติมาพงศ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5918
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5918
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายพิพัฒน์ ชื่นสุขจิตต์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7887
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7887
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวจุฑารัตน์ ประดงรัตน์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2657
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2657
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวฐิติมา ฌานโสภณกุล
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2887
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2887
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวสุดารัตน์ การผุด
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5732
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 8

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5732
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 8

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวจุฑารัตน์ บัวทองรังสิมา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7367
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7367
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1439
โครงการขนาดใหญ่ กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1439
โครงการขนาดใหญ่ กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายเสกสรรค์ นำสงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4429
ฝ่ายทดลอง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 6

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4429
ฝ่ายทดลอง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายตฤณวรรษ ปานสอน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8052
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8052
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายภาณุวัฒน์ ไชยมงคล
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3361
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3361
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางบุษบา วิชาสุ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8201
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8201
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายกรกฎ ศรีสะอาดรักษ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 988
งานออกแบบ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 988
งานออกแบบ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

2

นายจีระศักดิ์  วิลัยรัตน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7314
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
สำนักบริหารบำรุงทาง  

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7314
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
สำนักบริหารบำรุงทาง  

 

 

3

นางสาวชนิดา ใสสุขสอาด
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8243
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8243
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย

                         

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายธรรศ ธุวรานนท์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2668
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2668
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายกฤตานนท์ ศรีคละมะหันโต
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1333
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1333
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอภิชาติ ญาณปัญญา
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 808
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 808
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายหฤษฎ์ ประเสริฐสิน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7884
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7884
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

      

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอดุลย์ ยะโก๊บ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2127
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 17

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2127
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 17

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอัมรินทร์ วิเศษสมบูรณ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7437
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7437
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายปฏิพล กาญจนอุดม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1902
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1902
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายปารินทร์ กลันตรานนท์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7712
ฝ่ายวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดิน
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7712
ฝ่ายวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดิน
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  29 กันยายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวไมตรี เชาวนา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 404
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 404
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  15 กันยายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวนิศาชล ทับเพ็ชร์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6549
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6549
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  15 กันยายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวทัดดาว สิทธิรักษ์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6671
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 16

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6671
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 16

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  19 สิงหาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายพรมมา ประทุมวัน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3112
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงยโสธร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3112
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงยโสธร7

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายยศชาติ สร้อยไข
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4103
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานทางหลวงที่ 7


ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4103
ส่วนอำนวยความปลอดภัย 
สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  6 สิงหาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสุริยา อินตา
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5028
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 10


ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5028
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 10

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  30 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายกิตติศักดิ์ อักษร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 916
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 4

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 916
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 4

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวสุจิรา วรมิศร์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 351
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 351
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

2

นางสาวมัญชรี บุญแต่ง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 52
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 52
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  22 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวีรชัย ลิ้มมณฑล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8107
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
         

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8107
กลุ่มงานออกแบบทาง    
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวปิ่นแก้ว  โพธิสาร
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 351
งานสัญญา ฝ่ายจัดหา 2 
กองการพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 351
งานสัญญา ฝ่ายจัดหา 2 
กองการพัสดุ

 

2

นางสาวดนูนาถ เลาหล้า
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 389
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 389
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  15 มิถุนายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายภูกิจ ทุระพันธ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 918
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง 
สำนักงานทางหลวงที่ 4
         

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 918
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง      
สำนักงานทางหลวงที่ 4

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  2 มิถุนายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายรวิภาส แปลงมาลย์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1160
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน             
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1160
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน             
 สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  8 มิถุนายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวศิริลักษณ์ สุนโท
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2886
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2886
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ และนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวพิชามญชุ์   บุษบงค์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4730
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
สำนักงานทางหลวงที่ 9

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4730
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

2

ว่าที่ ร.ต.หญิง ไพริน บัวบาน
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4731
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 9 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4731
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวขวัญใจ สิทธิ์ดุรัง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6122
                                งานสารบรรณ                              
ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป
แขวงทางหลวงนนทบุรี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6122
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป
แขวงทางหลวงนนทบุรี
2
นางสาวกรวรรณ เอี่ยมโยธา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3601
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3601
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3
นายปิยะพล  เหรัญญะ   
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2835
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2835
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4
นายวัลลภ  รับประภา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6866
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6866
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5
นางสาวผ่องพรรณ ฟังธรรม
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2221
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างสะพาน
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2221
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาววัชรีณา ตติยนันทกุล
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2658
กลุ่มจัดหาที่ดิน 
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2658
กลุ่มจัดหาที่ดิน 
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวญาณิกา หลายกิจพานิช
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 681
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 681
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

2

นายกฤษฏิ์ จ่างตระกูล
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 392
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
 

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 392
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาววิรัตนพร กาฬภักดี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5731
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอ่างทอง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5731
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอ่างทอง

 

2

นางสาวศิริญญา ปามา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 79
งานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ
สำนักงานเลขานุการกรม
 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 79
งานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายมงคล  จันทสุวรรณ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2342
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2342
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวประภัสสร ใจมาเรือน
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3204
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3204
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางอัมพิกา ประเสริฐสิน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 300
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 300
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

 

2

นางสาวมุกดา มีคุณ
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4279
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4279
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

1

 

 

นายวีรชัย ตั้งวัฒนากร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8095
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

  

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8095
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

  

2

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศินานนท์   
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1413
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1413
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

3

นายวงศกร วศินธรรม   
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8112
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8112
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 
 4

นายรัฐศาสตร์ สีชุมภู
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7362
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7362
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
สำนักบริหารบำรุงทาง
 

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

1

 

 

จ่าอากาศโท เอกรัฐ โยธะการี
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2659
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

  

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2659
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

2

นายธนกฤต พงษ์ประวัติ   
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2636
ฝ่ายแผนงาน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2636
ฝ่ายแผนงาน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

3

นางสาวปัทมาพร คชภักดี  
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2646
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2646
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
 4

นางสาวสุธณา ณ นคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 89
งานเลขานุการผู้บริหาร
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 89
งานเลขานุการผู้บริหาร
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม 
 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นายรัชพล แก้วคง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5428
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)    

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5428
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายธนกฤต  เผือกทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7480
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7480
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายวุฒิชัย  อมรประสิทธิ์ผล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7922
ส่วนวิศวกรรมออกแบบและ
งานระบบความปลอดภัย
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7922
ส่วนวิศวกรรมออกแบบและ
งานระบบความปลอดภัย
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวศศิวรรณ รัตนอุบล
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6524
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6524
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายธเนศ  สวมชัยภูมิ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2634
งานทะเบียนที่ดิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2634
งานทะเบียนที่ดิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายผดุง แสนตรง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1558
งานทดลอง ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8092
งานทดลอง ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2
2
นายณัฐพงษ์  ชุติภัทรสกุล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 741
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 741
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3
นายสิทธิพงษ์  ไข่แก้ว
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1313
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1313
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
4
นายศิริพงษ์  เย็นใจ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7046
ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำนักบริหารบำรุงทาง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7046
ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำนักบริหารบำรุงทาง
5
นายวุฒิชัย  วัติสุ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5357
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 11
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5357
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 11
6
นายศราวุธ  เชี่ยวชาญ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1800
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1800
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาววริษา ยืนสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 238
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 238
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

 

2

นางสาวนภัสสรณ์ ทะสอน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 124
กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง
กองการเงินและบัญชี
 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 124
กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง
กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายธนพิสิษฐ์ ดิศฐาวัฒนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1896
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1896
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวอธิตา ราชนุ้ย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6987
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 18
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6987
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 18

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายเอกลักษณ์  จิตรวิจารณ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2872
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 1
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2872
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายนพรัตน์ พรมหิรัญ
นิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 445
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย
นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 445
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย

 

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายสุรพล อาญาพิทักษ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8092
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8092
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
2
นางสาวสุชาภัสร์ โชติรักษา  
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 705
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 705
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
3
นายปรมินทร์ เอนกแสน 
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7822
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7822
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
4
นายเอกชัย ปรีดา 
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7875
ทีมวางแผนดำเนินงาน
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7875
ทีมวางแผนดำเนินงาน
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางอุไรวรรณ  มุสิแดง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6788
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6788
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายณัฐวุฒิ  หัสดีวิจิตร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 388
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยหลือ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
วิศวกรโยธาชำนาญการการ
ตำแหน่งเลขที่ 388
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยหลือ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
2

นายนพดล  มะโนเย็น
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7756
ฝ่ายวิเคราะห์วัสดุงานทางและงานจราจร
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7756
ฝ่ายวิเคราะห์วัสดุงานทางและงานจราจร
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวจิรภาภรณ์  ตระกูลสุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 593
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 593
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางศิริพร  เพชรล้ำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4204
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยภูมิ


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4204
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยภูมิ

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางรัตนาภรณ์  จันทสุวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8093
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ


วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8093
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวศิรินทิพย์  หมื่นจันทร์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4835
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
นักวิชาการสถิติชำนาญการการ
ตำแหน่งเลขที่ 4835
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2

นางสาววชิราภรณ์  แก้วมาตย์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5060
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 7

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5060
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายเมธากุล มีธรรม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7728
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ   
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7728
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ   
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
2
นายธวัชชัย รุ่งทอง   
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7570
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7570
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
3
นายเอกลักษณ์ แสนหูม 
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5010
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 10
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5010
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 10

 

 

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวศิรินันท์  กนกนาค
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2652
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน


นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2652
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวอุบลรัตน์  กล้าณรงค์
เศรษฐกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7891
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
เศรษฐกรชำนาญการการ
ตำแหน่งเลขที่ 7891
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
2

นางสาวกมลทิพย์ อยู่เจริญสุข
เศรษฐกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7898
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7898
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวรุ่งทิวา  วีสม
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2673
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน


นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2673
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวลัลน์ลลิตา  รุ่งเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1451
ฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1451
ฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวพรศิริ จันทร์พะเนาว์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1571
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 8

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1571
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 8

2

นายศุภพงษ์ ราชบุรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 88
งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 88
งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางพนิตนาฏ  สิงห์สนั่น 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1078
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 7


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1078
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางเปมิกา ธนศิริรักษ์   
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 307 
ฝ่ายวินัย
กองการเจ้าหน้าที่


นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 307 
ฝ่ายวินัย
กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายอำพล  สนิมทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7874
ทีมวางแผนดำเนินงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7874
ทีมวางแผนดำเนินงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวรมย์ชลี สมุทรดนตรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1752
งานช่วยอำนวยการ ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1752
งานช่วยอำนวยการ ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางฐิติลักษณ์ กล่อมกำเนิด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 68
งานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 68
งานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวจารุณี ณรงค์พันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2216
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างสะพาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2216
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

 

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
 
นางสาวอุบลรัตน์ กล้าณรงค์
เศรษฐกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7891 
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
 
 
เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7891 
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
2
 
นางสาวลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย
เศรษฐกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7896 
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
 
 
เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7896 
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน

 

 

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวธิติมา จิตต์วัฒน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 406
ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
กองการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 406
ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
กองการเงินและบัญชี

 

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวจุติพร  กานตานนท์
นิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 442
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย

นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 442
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย

 

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายถาวร ตะไก่แก้ว
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7640 
ฝ่ายออกแบบและตรวจสอบแบบผิวทางแอสฟัลท์    
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7640
ฝ่ายออกแบบและตรวจสอบแบบผิวทางแอสฟัลท์    
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
2
นายนันทวุฒิ บุญอินทร์    
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7448
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7448
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
3
นายอรรถพร วัชโรบล  
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7967
ฝ่ายวิศวกรรมสำรวจ
ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ
สำนักสำรวจและออกแบบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7967
ฝ่ายวิศวกรรมสำรวจ
ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ
สำนักสำรวจและออกแบบ
4
นายกำพลศักดิ์ หนูจันทร์  
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6701
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 16
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6701
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 16

 

 

 

 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวปรินดา  จำปาทอง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3399
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3399
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

2

นางปิยะมาศ  กัญญาพันธ์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5789
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5789
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

3
นางสาวชัญญานุช  จันทร์ทอง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6302
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงจันทบุรี
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6302
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงจันทบุรี

 

 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวธาวินี  ออนเป็ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 49
งานการประชุม
ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ

สำนักงานเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 49
งานการประชุม
ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ

สำนักงานเลขานุการกรม

2 นางสาวพรปวีณ์  เชื้อสมุทร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7368
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7368
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นายอัครเดช บุดดา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1592
ฝ่ายอำนวยการและแผน ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 8

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1592
ฝ่ายอำนวยการและแผน ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 8

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาววรรณิศา จันทราวุฒิกร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7336
ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
สำนักบริหารบำรุงทาง

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7336
ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
สำนักบริหารบำรุงทาง

 

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางกาญจนา เที่ยงประเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 69
งานโสตทัศนูปกรณ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 69
งานโสตทัศนูปกรณ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายปฤษฎางค์กูล แสนมาตย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
     ตำแหน่งเลขที่ 4712      
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 9
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4712      
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 นายพนม ธรรมบวร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
    ตำแหน่งเลขที่ 5672      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5672      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
3 นายนที พึ่งวรอาสน์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
      ตำแหน่งเลขที่ 714       
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 714       
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
4 นายวีรยุทธ พรหมธาดา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
    ตำแหน่งเลขที่ 728      
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 728      
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
5 นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
    ตำแหน่งเลขที่ 1433      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1433      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
6 นายสุรศักดิ์ สุวรรณแดง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
      ตำแหน่งเลขที่ 1341      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1341      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

 

 

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวภัทรานิษฐ์ พยัฆศิริ
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7784       
ฝ่ายสำรวจธรณีฟิสิกส์
ส่วนธรณีวิศวกรรม
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นักธรณีวิทยาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7784       
ฝ่ายสำรวจธรณีฟิสิกส์
ส่วนธรณีวิศวกรรม
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

 

 

 

  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางญาณวรรณ บุษดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3564       
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 3

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3564       
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 

 

 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวอานิสา สงวนจิตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5890
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5890
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 นางกุลลนิษฐ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2621
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2621
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3

นางสาวนีรวรรณ แซ่โคว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5888
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5888
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13

4

 

นางสาวชัชชาดา อุลิศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 390
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 390
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

  ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน