ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ 07/06/2562

                       ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายฉัตรชัย ทองฉัตร
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 2155  
งานอำนวยการและแผน ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางสงขลา สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2155
งานอำนวยการและแผน ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางสงขลา  สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

 

 

         ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายอัยนันท์ ประยูรหงษ์
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 420
กลุ่มคดี       
สำนักกฎหมาย
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 420
กลุ่มคดี       
สำนักกฎหมาย
 

 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางขวัญฤดี นาประจุล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5614
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 12
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5614
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 นางณิชมน มิลินทจินดา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1180
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1180
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
3 นางสาววลาสินี ยืนนาน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4282
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 7
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4282
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวพิมพ์ประพันธ์ สมชาติ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4695  
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4695  
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 นางสาววรรณวิไล ภูครองหิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4009
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิจิตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4009
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิจิตร

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวธนสร ทองลบ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 30
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 30
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวธนนันท์ ทิพย์สุวรรณ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 460
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 460
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม
 

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสิริรักษ์ ประดิษฐ์สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2840
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 1
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2840
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 1
 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายอำนาจ กลิ่นมณฑา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 56
งานประมวลระเบียบ
ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ
สำนักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 56
งานประมวลระเบียบ
ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ
สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวกนกวรรณ โฉมยงค์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1460
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1460
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2 นางสาวศิรัตน์ จิตติพัทธพงศ์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1378
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1378
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
3 นางสาวณัติณชา ผาสุขยืด
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2633
งานทะเบียนที่ดิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2633
งานทะเบียนที่ดิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวกนกอร โพธิศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 365
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 365
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวนันทพร กล่อมจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6588
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงระนอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6588
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงระนอง
2 นายศรัณย์ ภักดีทศพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1170
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1170
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายชัชชัย วงศ์สุภาพ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1655
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 8
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1655
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 นายแก้วอรรจน์ คุณปาจรีย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2031
งานทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2031
งานทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ลำดับ
ที่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายนรณัฐพล อยากดี
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5815
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยนาท
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5815
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยนาท
2 นางสาวณัฏฐา ปานหนู
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6944
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6944
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 นางสาวศุภรัต มีประพันธ์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 604
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 604
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
4 นางสาวมุกดา มีคุณ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4279
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4279
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 นายวัชรพงษ์ ดีมูลมั่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5909
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 13
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5909
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 13
 
6 นางสาวพัสตราภรณ์ ละอองนวล
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7917
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7917
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 นางสาวศศิวรรณ รัตนอุบล
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6524
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครปฐม
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6524
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครปฐม

 

 

 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาริสา บุญเปรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4689
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4689
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2

นางสาวณัฐสุดา โพธิรักษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 39
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2
กลุ่มตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 39
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 3 นายจักรพงค์ แกล้วกล้า
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2425
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2425
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
 4 นายภาณุวัฒน์ เนือยทอง
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2429
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2429
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
 5  นายเฉลิมเกียรติ ยิ่งกำแหง
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6185
ฝ่ายอำนวยการและแผน
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 14
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6185
ฝ่ายอำนวยการและแผน
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 14
 

 

 

                    ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

                                                ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

                                                   ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสุรีย์ เหล็มปาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7109
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพัทลุง

 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7109
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพัทลุง
2

นายจักรกฤษณ์ ศรีทองดี
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7916
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7916
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

3

นางสาวสมหญิง โพธิ์ดี
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4416
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 6

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4416
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

 

                      ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

                                                                          ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวภัณฑิรา ชนะชมภู
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8083
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8083
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
2

นายณัฐวุฒิ หัสดีวิจิตร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7935
ส่วนบำรุงทาง
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7935
ส่วนบำรุงทาง
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

3

นางสาวมิถุนา ศิริมา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4698
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4698
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

4

นายธนสาร อุดมโชค
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6265
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6265
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358