ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อธิบดีกรมทางหลวง
ลงวันที่ 28/07/2560

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์

Mr.ANON  LUANGBORIBOON


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6800 โทรสาร 0-2354-6527


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2526
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ.2530
ปริญญาโท Master of Business Administration (Operation Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2529

ประสบการณ์ทำงาน

1 ตุลาคม 2541 วิศวกรโยธา 8 วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
9 เมษายน 2550 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านตรวจสอบและวิเคราะห์) วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ  
1 ตุลาคม 2552  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย 
6 กุุมภาพันธ์ 2558 รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายวิชาการ 
23 กุมภาพันธ์ 2560 รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
11 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
16 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
1 ตุลาคม 2561 อธิบดีกรมทางหลวง
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358