ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
ลงวันที่ 28/07/2560

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

Mr.APIRAT  CHAIWONGNOI


ประวัติการรับราชการ

20 พฤษภาคม 2530 นายช่างโยธา กองก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพิเศษ
22 มิถุนายน 2534 วิศวกรโยธา 3 กองวิเคราะห์และวิจัย
1 กรกฎาคม 2536 วิศวกรโยธา 4 กองวิเคราะห์และวิจัย
1 ตุลาคม 2538 วิศวกรโยธา 5 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
21 มิถุนายน 2542 วิศวกรโยธา 6ว ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
1 ตุลาคม 2543 วิศวกรโยธา 7วช ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
1 ตุลาคม 2545 วิศวกรโยธา 8วช สำนักก่อสร้างทางที่ 2
24 ตุลาคม 2551 ผู้อำนวยการแขวงการทางปราจีนบุรี สำนักทางหลวงที่ 8
27 พฤษภาคม 2554 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษาทาง) สำนักทางหลวงที่ 8
1 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 3
11 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1
2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม
1 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3
15 มกราคม 2563 รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358