ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านการป้องกันการทุจริต
ลงวันที่ 27/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 41 ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการก่อสร้างและบูรณะบำรุงรักษาทางหลวง 57 ดาวน์โหลด
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบรายจ่ายอื่น : การดำเนินงานการมีส่วนร่วม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) 39 ดาวน์โหลด
เอกสารการขออนุมัติดำเนินการมีส่วนร่วม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 80 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเผยแพร่แผนและผลงานการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเว็บไซต์ 42 ดาวน์โหลด
การให้ความรู้การปฏิบัติงานในการส่งเสริมความโปร่งใสด้านพัสดุ 44 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358