ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการวิจัยประจำปี สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ลงวันที่ 06/03/2561

รายชื่อโครงการที่ดำเนินการ   รายชื่อรายงานฉบับสมบูรณ์   รายชื่อรายงานวิจัย วว.   รายชื่อรายงานวิจัย วพ.

 

ปีงบประมาณ 2561* 

1. โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง  (ปีที่ 2)

2. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบายน้ำของถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากถนนขวางทางน้ำ

3. โครงการยกระดับมาตรฐานความฝืดของผิวแอสฟัลต์ เพื่อมุ่งสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน

5. การศึกษาพฤติกรรมของทางหลวงที่ใช้วัสดุท้องถิ่นเป็นโครงสร้างทาง

6. การศึกษาการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการซ่อมบำรุงทางมาใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต

7. การปรับปรุงคุณสมบัติดินเพื่อป้องกันการชะล้างเชิงลาดคันทางด้วยน้ำยางพารา

 

ปีงบประมาณ 2560

1. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีมาร์แชล เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการจราจรของประเทศไทยในปัจจุบัน (ปีที่ 2)*

2. โครงการศึกษาการเสื่อมสภาพของเส้นจราจรจากการขัดสีของยานพาหนะ*

3. โครงการศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสะท้อนแสงของเส้นจราจรภายใต้สภาวะเปียก*

4. โครงการศึกษาความเร็วปลอดภัยบนทางหลวงเพื่อการกำหนดความเร็วที่เหมาะสม

5. โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง*

6. โครงการประเมินความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของสะพานกรมทางหลวง ก่อนและหลังการปรับปรุงแบบก่อสร้าง

7. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบายน้ำของถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากถนนขวางทางน้ำ

8. โครงการวิจัยเพื่อสร้างแบบจำลองในการทำนายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุหากมีการเลือกชนิดของเกาะกลางถนนที่แตกต่างกัน

9. โครงการประเมินศักยภาพในการให้บริการของ สะพานเดชาติวงศ์ 2 และ สะพานเดชาติวงศ์ 3 หลังการใช้งาน 45 ปี

10. โครงการประเมินศักยภาพของแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพาราในการนำมาซ่อมรอยต่อพื้นสะพานกรมทางหลวงช่วงสั้น

 

* อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัย

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358