ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
ลงวันที่ 09/04/2561

การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ 

- สำเนา -

คำสั่งกรมทางหลวง 
ที่ บ. 1 /61 / 2546 
เรื่อง หลักการและอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ


               ตามที่กรมทางหลวงได้ใช้หลักการและอัตราค่าธรรมเนียม การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. 2536 มาดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียม การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ นั้น

               เนื่องจากหลักการและอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ดังกล่าวได้ใช้มา ระยะหนึ่งแล้ว ควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จึงปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเป็นหลักการและอัตราค่าธรรมเนียมการทดลอง และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. 2546 ดังนี้

               1. การเก็บค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุในห้องทดลอง 

                   1.1 งานในส่วนราชการของกรมทางหลวง 

                          1.1.1 กรณีส่วนราชการของกรมทางหลวงส่งตัวอย่างวัสดุให้ทำการทดลองหรือตรวจ สอบคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนราชการของกรมทางหลวง ไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ 
                          1.1.2 กรณีส่วนราชการของกรมทางหลวงส่งตัวอย่างวัสดุให้ทำการทดลองหรือตรวจ สอบคุณภาพตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างหรือสัญญาซื้อหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ขายให้ดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ จากผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ให้เสร็จสิ้นเมื่อทำการส่งตัวอย่าง 
                          1.1.3 กรณีที่กรมทางหลวงต้องส่งตัวอย่างตามข้อ 1.1.2 ไปทดลองที่สถาบันทดลองอื่น อื่นเพิ่มเติม ผู้รับจ้างหรือผู้ขายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดลองให้สถาบันที่ทำ การทดลองให้เสร็จสิ้นเมื่อทำการส่งตัวอย่างด้วย 
                          1.1.4 ค่าธรรมเนียมการทดลองตามข้อ 1.1.2 ถ้าดำเนินการทดลองที่สำนักวิเคราะห์และ ตรวจสอบหรือสำนักวิจัยและพัฒนางานทางให้ชำระที่กองการเงินและบัญชี กรมทางหลวงส่วนการทดลองที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง วิศวกรรมประจำสำนักทางหลวงหรือฝ่ายตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำศูนย์สร้างทาง ให้ชำระเงินที่หน่วยงานนั้น 

                   1.2 งานนอกราชการของกรมทางหลวง 
                          1.2.1 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุให้แก่ เอกชน หรือนิติบุคคล เมื่อพิจารณาเห็นไม่สมควร 
                          1.2.2 เอกชน หรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะให้กรมทางหลวงทำการทดลองหรือ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ เมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ส่งตัวอย่างวัสดุทำการทดลอง หรือตรวจสอบคุณภาพได้แล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดลองหรือ ตรวจสอบคุณภาพ ตามอัตราในข้อ 3 ให้เสร็จสิ้นเมื่อทำการส่งตัวอย่าง 
                          1.2.3 ค่าธรรมเนียมการทดลองตามข้อ 1.2.2 ถ้าดำเนินการทดลองที่สำนักวิเคราะห์และ ตรวจสอบหรือสำนักวิจัยและพัฒนางานทางให้ชำระที่ กองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง ส่วนการทดลองที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง วิศวกรรมประจำสำนักทางหลวงหรือฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง วิศวกรรมประจำศูนย์สร้างทาง ให้ชำระเงินที่หน่วยงานนั้น

               2. การเก็บค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุในสนาม 

                   2.1 งานในส่วนราชการของกรมทางหลวง 
                          2.1.1 กรณีส่วนราชการของกรมทางหลวงขอให้ทำการทดลองหรือขอตรวจสอบ คุณภาพวัสดุในสนามเพื่อประโยชน์แก่ส่วนราชการของกรมทางหลวง ไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ 
                          2.1.2 กรณีที่กรมทางหลวงส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่โครงการก่อสร้าง บูรณะ และปรับปรุงทางหลวง หรืองานอื่นใดที่ผู้รับจ้างทำสัญญากับ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงได้จัดตั้งห้องทดลองประจำโครงการขึ้น โดยเครื่องมือ ทดลองเป็นของกรมทางหลวง หรือผู้รับจ้างจัดหาให้ตามสัญญา การทดลองที่ห้องทดลองประจำโครงการนั้น ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทดลองหรือ ตรวจสอบคุณภาพสำหรับงานที่กรมทางหลวงไม่ได้จัดตั้งห้องทดลองประจำ โครงการ ฯ แต่ใช้ห้องทดลองที่สำนักทางหลวงหรือศูนย์สร้างทางเป็นห้องทดลอง ประจำโครงการโดยอนุโลมแล้ว ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทดลองหรือ ตรวจสอบคุณภาพ 
                         2.1.3 กรณีนอกจากข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 แล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียม การทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ โดยปฏิบัติตามข้อ 1.1 
                         2.1.4 กรณีนอกจากข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 และเป็นความประสงค์ของผู้รับจ้าง หรือผู้ขายเพื่อให้ทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพในสนาม อันจะเป็น ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายแล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ โดยปฏิบัติตามข้อ 1.1.2 ข้อ 1.1.3 และ ข้อ 1.1.4 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเจ้าหน้าที่รวมทั้งค่าขนส่งและค่ารถบรรทุกเครื่องมือไปที่หน้างาน และกลับสำนักงาน เพื่อทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้ขายนั้น ๆ จ่ายให้แก่กรมทางหลวง อัตราเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 

                 2.2 งานนอกราชการของกรมทางหลวง 
                        2.2.1 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ออกไปทำการทดลอง หรือตรวจสอบ คุณภาพวัสดุในสนาม ให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล เมื่อพิจารณาเห็นไม่สมควร 
                        2.2.2 เอกชน หรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะให้กรมทางหลวงออกไปทดลอง หรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุในสนาม เมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ ตามอัตราในข้อ 3 ให้เสร็จสิ้นก่อนไปทำการทดลอง 
                        2.2.3 ค่าธรรมเนียมการทดลองในข้อ 2.2.2 ถ้าดำเนินการทดลองโดย สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบหรือสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ให้ชำระที่กองการเงินและบัญชี กรมทางหลวงส่วนการทดลองที่ส่วนตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำสำนักทางหลวงหรือฝ่ายตรวจสอบและ วิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำศูนย์สร้างทาง ให้ชำระเงินที่หน่วยงานนั้น 
                        2.2.4 เมื่อดำเนินการตามข้อ 2.2.2 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก เจ้าหน้าที่รวมทั้งค่าขนส่งและค่ารถบรรทุกเครื่องมือไปที่หน้างาน และกลับสำนักงาน เพื่อทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ เป็นหน้าที่ของเอกชน หรือนิติบุคคลนั้น ๆ จ่ายให้แก่กรมทางหลวง อัตราเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

               3. อัตราค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ 

                   3.1 อัตราค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ให้เป็นไปตาม รายการอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. 2546 ที่แนบมาข้างท้ายนี้ 

                   3.2 กรณีที่จะต้องทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุนอกเหนือ จากรายการที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3.1 หากส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง วิศวกรรมประจำสำนักทางหลวงหรือฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง วิศวกรรมประจำศูนย์สร้างทางเป็นผู้ดำเนินการ ให้สำนักทางหลวงหรือศูนย์สร้างทาง เสนออัตราค่าธรรมเนียมให้สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบพิจารณา เพื่อขออนุมัติจากกรมทางหลวง หากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบหรือสำนักวิจัยและพัฒนางาน ทางเป็นผู้ดำเนินการ ให้เสนอกรมทางหลวง เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

                   3.3 กรณีที่กรมทางหลวงไม่สามารถจะทำการทดลองหรือตรวจสอบ คุณภาพวัสดุได้อันเนื่องมาจากเหตุประการใดก็ตามและกรมทางหลวงได้ส่ง ตัวอย่างวัสดุไปทดลองหรือตรวจสอบที่สถาบันอื่น อัตราค่าธรรมเนียม การทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียม ของสถาบันนั้น

คำสั่ง หรือข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546


นายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ 
อธิบดีกรมทางหลวง

 

รายการอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. 2546

 

งานที่ทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ  
ต่อตัวอย่าง(บาท)
 
ราคาทดลอง
หมายเหตุ
1. โครงสร้างถนน อาคาร และรากฐาน  
 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1.1 Field Density Test ( Sand Cone )
300
 
 
1.2 Plate Bearing Test
3,000
 
 
1.3 การเจาะตัวอย่างคอนกรีตต่อความลึก 1 ซม.  
 
 
 
- ขนาด f 15 ซม.
50
 
 
- ขนาด f 10 ซม.
30
 
 
1.4 การเจาะตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตต่อความลึก 1 ซม.  
 
 
 
- ขนาด f 15 ซม.
30
 
 
- ขนาด f 10 ซม.
20
 
 
1.5 การเจาะดินโดย Hand Auger ต่อความลึก 1 ม.  
 
 
 
- ที่ความลึกไม่เกิน 5 ม.
100
 
 
- ที่ความลึก 6 - 10 ม.
150
 
 
1.6 การเจาะดินโดย Power Auger ต่อความลึก 1 ม. 
(ใช้ Casing ขนาดf 3" หรือ 4")
 
 
 
 
- ที่ความลึกไม่เกิน 10 ม.
300
 
 
- ที่ความลึก 11 - 30 ม.
350
 
 
- ที่ความลึก 31 - 50 ม.
400
 
 
1.7 การเก็บตัวอย่าง Undisturbed โดยใช้ Shelby Tube 
ขนาดf 2" หรือ 3"
150
 
 
1.8 Standard Penetration Test ต่อความลึก 1 ฟุต
150
 
 
1.9 Field Vane Shear Test ต่อความลึก 1 ม.  
 
 
 
- ที่ความลึกไม่เกิน 10 ม.
60
 
 
- ที่ความลึก 11 - 20 ม.
80
 
 
1.10 Dutch Cone Test ต่อความลึก 1 ม.  
 
 
 
- ที่ความลึกไม่เกิน 10 ม.
150
 
 
- ที่ความลึก 11 - 20 ม.
200
 
 
1.11 Piezocone Penetration Test  
 
 
 
- Piezocone Test (Conventional) 0 - 15 m. (to Sand Layer)
10,000
 
 
- ที่ความลึกเกิน 15 ม. (ต่อความลึก 1 ม.)
500
 
 
- Piezocone Test (Dissipation Test) per test depth
4,000
 
 
1.12 Deflection Test by Benkelman Beam
30
 
 
1.13 Falling Weight Deflectometer
100
 
 
1.14 Bump Integrator ต่อระยะทาง 1 กม.
200
 
 
1.15 Skidding Resistance
200
 
 
1.16 Texture Depth
150
 
 
1.17 Borescope
800
 
 
1.18 Dynamic Cone Penetration  
 
 
 
- ตรวจสอบโครงสร้างชั้นทาง
800
 
 
- ทดสอบรากฐาน
400
 
 
2. ดิน หรือ วัสดุมวลรวม (Soil or Soil Aggregate)  
 
 
 
2.1 Atterberg Limits
150
 
 
2.2 Gradation (Wet Sieve)
200
 
 
2.3 Standard Compaction
200
 
 
2.4 Modified Compaction
300
 
 
2.5 C.B.R. & Swelling
750
ไม่รวมค่า Compaction Test
2.6 Linear Shrinkage
100
ไม่รวมค่า Atterberg Limits
2.7 Volumetric Shrinkage
150
ไม่รวมค่า Atterberg Limits
2.8 Swelling Pressure
450
 
 
2.9 Unconfined Compression
450
ไม่รวมค่าเจาะเก็บตัวอย่าง
2.10 Lab. Vane Shear Test  
 
 
 
- Precision Torque
300
 
 
- Torque Wrench
150
 
 
2.11 Direct Shear  
 
 
 
- Undisturbed
600
 
 
- Remolded
600
 
 
2.12 Consolidation
3,000
 
 
2.13 Hydrometer Analysis
450
 
 
2.14 Specific Gravity ( Coarse )
150
 
 
2.15 Specific Gravity ( Fine )
200
 
 
2.16 Natural Moisture Content
50
 
 
2.17 Relative Density
900
 
 
2.18 Triaxial Test  
 
ไม่รวมค่าเจาะเก็บตัวอย่าง
- UU Test
1,500
 
 
- UU Test with Pore Pressure Measurement
2,000
 
 
- CU Test
2,500
 
 
- CU Test with Pore Pressure Measurement
3,000
 
 
- CD Test
4,000
 
 
2.19 Sand Equivalent
150
 
 
2.20 Kneading Compaction
450
 
 
2.21 Kneading Compaction + Double Plunger
600
 
 
2.22 R - Value (S - Value + Expansion Pressure)
1,500
 
 
2.23 C - Value
750
 
 
2.24 Slake Durability
450
 
 
3. หินหรือกรวด  
 
 
 
3.1 ย่อยหิน
100
 
 
3.2 Gradation (Dry Sieve)
150
 
 
3.3 Mix Design
100
 
 
3.4 Abrasion ( Los Angeles )
300
 
 
3.5 Soundness
700
 
 
3.6 Water Absorption
50
 
 
3.7 Specific Gravity ( Coarse )
150
 
 
3.8 Specific Gravity ( Fine )
200
 
 
3.9 Sand Equivalent
150
 
 
3.10 Durability (Coarse)
250
 
 
3.11 Unit Weight
150
 
 
3.12 Percent Crushed Face
150
ไม่รวมค่าทดลอง Gradation
3.13 Flakiness Index
150
ไม่รวมค่าทดลอง Gradation
3.14 Elongation Index
150
ไม่รวมค่าทดลอง Gradation
3.15 Texture Depth
150
 
 
3.16 Aggregate Impact Value (AIV)
400
 
 
3.17 Aggregate Crushing Value (ACV)
400
 
 
3.18 Ten Percent Fine Value (TFV)
800
 
 
3.19 Point Load Strength Index (PLS)
300
 
 
3.20 Polished Stone Value (PSV)
4,000
 
 
3.21 Identification of Rock Sample
200
 
 
4. ทราย  
 
 
 
4.1 Gradation (Wet Sieve)
150
 
 
4.2 Gradation with Fineness Modulus
200
 
 
4.3 Organic Impurities
200
 
 
4.4 Soundness
700
 
 
4.5 Clay Lump
100
 
 
4.6 Specific Gravity (Fine)
200
 
 
4.7 Light Weight Particle in Aggregate
150
 
 
4.8 Surface Moisture
150
 
 
4.9 Mortar Properties
450
 
 
4.10 Sand Equivalent
150
 
 
4.11 Durability (Fine)
250
 
 
4.12 Percent Silica
300
 
 
4.13 ปริมาณคลอไรด์
500
 
 
4.14 ปริมาณซัลเฟต
500
 
 
5. Pavement Recycling  
 
 
 
5.1 การออกแบบหรือการตรวจสอบการออกแบบ
3,500
 
 
6. อิฐ  
 
 
 
6.1 แรงอัด
50
  
 
6.2 แรงดัด
50
 
 
6.3 Abrasion (Los Angeles)
300
 
 
6.4 Water Absorption
50
 
 
7. ไม้  
 
 
 
7.1 แรงดึง
100
ไม่รวมค่าเตรียมชิ้นทดสอบ
7.2 แรงอัด
100
ไม่รวมค่าเตรียมชิ้นทดสอบ
7.3 แรงดัด
100
ไม่รวมค่าเตรียมชิ้นทดสอบ
8. คอนกรีต  
 
 
 
8.1 การออกแบบส่วนผสม
2,000
 
 
9. แท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์  
 
 
 
9.1 หล่อตัวอย่าง
150
ไม่รวมค่าวัสดุ
9.2 แรงอัด
30
 
 
10. แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก  
 
 
 
10.1 หล่อตัวอย่าง
150
ไม่รวมค่าวัสดุ
10.2 ตัดหัวคอนกรีต f 10 ซม. ( ต่อด้าน )
100
 
 
10.3 ตัดหัวคอนกรีต f 15 ซม. ( ต่อด้าน )
150
 
 
10.4 แรงอัด
60
 
 
. แท่งคอนกรีตรูปคาน  
 
 
 
11.1 หล่อตัวอย่าง
250
ไม่รวมค่าวัสดุ
11.2 แรงดัด
100
 
 
12. คอนกรีตบล็อคประสานปูพื้น  
 
 
 
12.1 คุณสมบัติทั่วไปและแรงอัดต่อชุด
400
 
 
13. กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น  
 
 
 
13.1 คุณสมบัติทั่วไป แรงดัด และ Water Absorption ต่อชุด
450
 
 
14. ท่อคอนกรีตกลม  
 
 
 
14.1 Three Edge Bearing  
 
 
 
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
100
 
 
- ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก
150
 
 
15. แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป  
 
 
 
15.1 Deflection
900
 
 
16. Hydraulic Jack  
 
 
 
16.1 Calibration  
 
 
 
- Concrete Pipe Test
450
 
 
- Compressive Test
600
 
 
- Prestressed Wire
750
 
 
17. Proving Ring  
 
 
 
17.1 Calibration
450
 
 
18. เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย หรือเหล็กเชื่อม  
 
 
 
18.1 แรงดึง
100
 
 
18.2 แรงดึง และ Cold Bend
200
รวมค่าเตรียมชิ้นทดสอบ
19. ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต  
 
 
 
19.1 แรงดึง
150
 
 
19.2 แรงดึง และ Cold Bend
250
รวมค่าเตรียมชิ้นทดสอบ
19.3 แรงดึง และ Stress - Strain Curve
250
 
 
19.4 Weld - Shear Strength
100
รวมค่าเตรียมชิ้นทดสอบ
20. ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงและลวดเหล็กกล้า 
ตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
 
 
 
 
21.1 แรงดึง
250
 
 
21.2 แรงดึง และ Stress - Strain Curve
300
 
 
21. เหล็กหล่อ  
 
 
 
20.1 แรงดึง
150
 
 
20.2 แรงอัด
150
  
 
20.3 แรงดัด
150
 
 
22. Expanded Polystyrene (EPS)  
 
 
 
22.1 Unconfined Compressive Strength & Unit Weight
2,100
ไม่รวมค่าเตรียมชิ้นทดสอบ
23. สีจราจร  
 
 
 
23.1 ผงสี
250
 
 
23.2 สิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย
100
 
 
23.3 ผงหยาบและฝา
200
 
 
23.4 ความละเอียด
100
 
 
23.5 ความข้นเหลว
100
 
 
23.6 ความหนาแน่น
100
 
 
23.7 ระยะเวลาที่สีแห้ง
100
 
 
23.8 การสะท้อนแสงของสีขาว
200
 
 
23.9 กำลังซ่อนแสง
200
 
 
23.10 สีของสีเหลือง
200
 
 
23.11 ภาวะในภาชนะบรรจุ
50
 
 
23.12 การรวมตัวเป็นฝาลอยอยู่ที่ผิวหน้า
50
 
 
23.13 คุณสมบัติในการพ่น
300
 
 
23.14 เสถียรภาพต่อการเก็บเร่งภาวะ (7 วัน)
200
 
 
- ลักษณะที่ปรากฏ
50
 
 
- ความข้นเหลว
100
 
 
- การสะท้อนแสงของสีขาว
200
 
 
- สีของสีเหลือง
200
 
 
23.15 ความทนต่อการดัดโค้ง
100
 
 
23.16 ความทนน้ำ
300
 
 
23.17 อัตราส่วนการละลายสีแอสฟัลต์
200
 
 
23.18 ความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ  
 
 
 
- สีชนิดที่ 1 (เร่งภาวะ 300 ชม.)
1,500
 
 
- สีชนิดที่ 2 (เร่งภาวะ 720 ชม.)
3,600
 
 
23.19 ลักษณะที่ปรากฏหลังเร่งภาวะ  
 
 
 
- การสะท้อนแสงของสีขาว
200
 
 
- สีของสีเหลือง
200
 
 
23.20 ความทนการขัดสี  
 
 
 
- ฟิลม์สีอบ ชนิดที่ 1  
 
 
 
สีขาว
700
 
 
สีเหลือง
600
 
 
- ฟิลม์สีอบ ชนิดที่ 2  
 
 
 
สีขาว
1,400
ชนิดที่ 2 ใช้ทรายสองเท่าของ
สีเหลือง
1,200
ชนิดที่ 1
- ฟิลม์สีเร่งภาวะ ชนิดที่ 1 (เร่งภาวะ300 ชั่วโมง.)  
 
 
 
สีขาว
500
 
 
สีเหลือง
450
 
 
- ฟิลม์สีเร่งภาวะ ชนิดที่ 2 (เร่งภาวะ720 ชั่วโมง.)  
 
 
 
สีขาว
1,000
 
 
สีเหลือง
900
 
 
24. สีรองพื้นตะกั่วแดงสำหรับพื้นผิวเหล็กและเหล็กกล้า  
 
 
 
24.1 ผงสี
250
 
 
24.2 สิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย
100
 
 
24.3 ความหนืด
100
 
 
24.4 จุดวาบไฟ
100
 
 
24.5 ความละเอียด
100
 
 
24.6 ภาวะในภาชนะบรรจุ
50
 
 
24.7 เสถียรภาพต่อการทำให้เจือจาง
100
 
 
24.8 คุณสมบัติในการทาสีด้วยแปรง
100
 
 
24.9 การรวมตัวเป็นแผ่นลอยอยู่ที่ผิวหน้า
50
 
 
24.10 ความงอได้โดยการดัดโค้ง
100
 
 
24.11 เสถียรภาพต่อการเก็บ เร่งภาวะ (7 วัน)
200
 
 
25. สีอะลูมิเนียม  
 
 
 
25.1 สารที่ไม่ระเหย
100
 
 
25.2 จุดวาบไฟ
100
 
 
25.3 ภาวะในภาชนะบรรจุ
50
 
 
25.4 คุณสมบัติในการทาสีด้วยแปรง
100
 
 
25.5 การรวมตัวเป็นแผ่นลอยอยู่ที่ผิวหน้า
50
 
 
25.6 ความงอได้โดยการดัดโค้ง
100
 
 
25.7 เสถียรภาพต่อการเก็บ เร่งภาวะ (7 วัน)
200
 
 
26. วัสดุเทอร์โมพลาสติก  
 
 
 
26.1 วัสดุประสาน
250
 
 
26.2 ปริมาณลูกแก้ว
200
 
 
26.3 ไทเทเนียมไดออกไซด์
200
 
 
26.4 ค่าการสะท้อนแสง
200
 
 
26.5 ดัชนีความเหลืองของสีขาว
100
 
 
26.6 สีของสีเหลือง
50
 
 
26.7 ความสามารถในการไหลได้
100
 
 
26.8 ความสามารถในการไหลได้โดยเพิ่มเวลาการทำให้ร้อน
100
 
 
26.9 ระยะเวลาแข็งตัว
100
 
 
26.10 ความทนแรงกระแทก
100
 
 
26.11 จุดอ่อนตัว
100
 
 
26.12 จุดวาบไฟ
100
 
 
26.13 ความทนด่าง
50
 
 
26.14 ความหนาแน่นสัมพัทธ์
100
 
 
27. ลูกแก้วสะท้อนแสงที่ใช้กับวัสดุ 
ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 
 
 
 
27.1 ขนาด
150
 
 
27.2 ข้อบกพร่อง
150
 
 
27.3 อนุภาคสารแม่เหล็ก
100
 
 
27.4 ดัชนีหักเห
100
 
 
27.5 ความทนสารเคมี  
 
 
 
- สารละลาย H 2 SO 4
100
 
 
- สารละลาย CaCl 2
100
 
 
- สารละลาย Na 2 S
100
 
 
27.6 ความทนน้ำ
100
 
 
27.7 สารเคลือบป้องกันความชื้น
100
 
 
27.8 ความหนาแน่นสัมพัทธ์
100
 
 
28. ราวเหล็กลูกฟูก  
 
 
 
28.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางกล
100
 
 
28.2 แรงดึง
100
 
 
28.3 Deflection
200
 
 
28.4 มิติและรูปร่าง
500
 
 
28.5 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
28.6 ความหนา
50
 
 
28.7 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
28.8 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
28.9 ส่วนประกอบทางเคมี  
 
 
 
- ซัลเฟอร์
250
 
 
- ฟอสฟอรัส
250
 
 
- คาร์บอน
250
 
 
- แมงกานีส
250
 
 
29. สลักเกลียว แป้นเกลียว แหวนรองอาบสังกะสี  
 
 
 
29.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
50
 
 
29.2 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
29.3 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
30. เสาไฟฟ้า และเสาราวเหล็กลูกฟูก  
 
 
 
30.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางกล
100
 
 
30.2 แรงดึง
100
 
 
30.3 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
30.4 ความหนา
50
 
 
30.5 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
30.6 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
31. เสาหรือท่อเหล็กอาบสังกะสี  
 
 
 
31.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางกล
100
 
 
31.2 แรงดึง
100
 
 
31.3 การกดแบน
100
 
 
31.4 การดัดโค้ง
100
 
 
31.5 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
31.6 เส้นผ่านศูนย์กลาง
50
 
 
31.7 ความหนา
50
 
 
31.8 มวลต่อเมตร
50
 
 
31.9 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
31.10 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
31.11 ส่วนประกอบทางเคมี  
 
 
 
- ซัลเฟอร์
250
 
 
- ฟอสฟอรัส
250
 
 
32. เสาหรือท่อเหล็กไม่อาบสังกะสี  
 
 
 
32.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางกล
100
 
 
32.2 แรงดึง
100
 
 
32.3 การกดแบน
100
 
 
32.4 การดัดโค้ง
100
 
 
32.5 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
32.6 ลักษณะทั่วไป
50
 
 
32.7 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
50
 
 
32.8 ความหนา
50
 
 
32.9 มวลต่อเมตร
50
 
 
32.10 ส่วนประกอบทางเคมี  
 
 
 
- คาร์บอน
250
 
 
- ซิลิคอน
250
 
 
- แมงกานีส
250
 
 
- ฟอสฟอรัส
250
 
 
- ซัลเฟอร์
250
 
 
33. ราวสะพาน  
 
 
 
(1) ท่อราวสะพาน  
 
 
 
33.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางกล
100
 
 
33.2 แรงดึง
100
 
 
33.3 การกดแบน
100
 
 
33.4 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
33.5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
50
 
 
33.6 ความหนาของท่อเหล็ก
50
 
 
33.7 มวลต่อเมตร
50
 
 
33.8 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
33.9 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
(2) เสาราวสะพาน  
 
 
 
33.10 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
33.11 ความหนาของราวสะพาน
50
 
 
33.12 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
33.13 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
(3) ชุด Toggle , Toggle Bolt , Spacer , 
Nut , Washer
 
 
 
 
33.14 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
50
 
 
33.15 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
33.16 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
(4) ชุด Bolt , Nut , Washer  
 
 
 
33.17 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
50
 
 
33.18 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
33.19 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
34. ลวดเหล็ก  
 
 
 
34.1 ลักษณะทั่วไป
50
 
 
34.2 เส้นผ่านศูนย์กลาง
50
 
 
34.3 ส่วนประกอบทางเคมี  
 
 
 
- คาร์บอน
250
 
 
- ซิลิคอน
250
 
 
- แมงกานีส
250
 
 
- กำมะถัน
250
 
 
- ฟอสฟอรัส
250
 
 
35. ลวดรีโนแมทเทรส ลวดตาข่ายเกเบียน ลวดตาข่ายหรือลวดเหล็กชนิด  
 
 
 
เคลือบสังกะสี  
 
 
 
35.1 แรงดึง
100
 
 
35.2 เส้นผ่านศูนย์กลาง
50
 
 
35.3 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
35.4 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
35.5 ขนาดช่องตาข่าย
50
 
 
35.6 มุมระหว่างด้านประชิด และรอยต่อลวด
50
 
 
36. ลวดรีโนแมทเทรส ลวดตาข่ายเกเบียน ลวดตาข่ายหรือลวดเหล็กชนิด  
 
 
 
เคลือบสังกะสีหุ้มพีวีซี  
 
 
 
36.1 แรงดึง
100
 
 
36.2 ลักษณะทั่วไป
50
 
 
36.3 ขนาดช่องตาข่ายถักแบบตาหกเหลี่ยม
50
 
 
36.4 ความหนาพีวีซี
50
 
 
36.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง
50
 
 
36.6 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
36.7 การเกาะติดของสังกะสีและความเรียบร้อยของผิวที่อาบ
50
 
 
36.8 การจับยึดกับลวดเหล็ก แช่ในสารละลาย KMnO 4 1% โดยน้ำหนัก
150
 
 
36.9 ความทนต่อการผุกร่อนของพีวีซี แช่ในสารละลาย NaCl เข้มข้น
150
 
 
36.10 ความทนต่อการผุกร่อนที่ปลายลวด แช่ในสารละลาย HCl 50% โดยปริมาตร
150
 
 
36.11 ความทนต่อความร้อนที่ 100 ๐ C , 100 ชั่วโมง
200
 
 
- การจับยึดกับลวดเหล็ก แช่ในสารละลาย KMnO 4 1 % โดยน้ำหนัก
150
 
 
- ความทนต่อการผุกร่อนของพีวีซี แช่ในสารละลาย NaCl เข้มข้น
150
 
 
- ความทนต่อการผุกร่อนที่ปลายลวด แช่ในสารละลาย HCl 50% โดยปริมาตร
150
 
 
37. แผ่นเหล็กอาบสังกะสี  
 
 
 
37.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
37.2 ลักษณะทั่วไป
50
 
 
37.3 ความหนา
50
 
 
37.4 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
38. แผ่นเหล็ก  
 
 
 
38.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
38.2 ลักษณะทั่วไป
50
 
 
38.3 ความหนา
50
 
 
38.4 ส่วนประกอบทางเคมี  
 
 
 
- คาร์บอน
250
 
 
- แมงกานีส
250
 
 
- ฟอสฟอรัส
250
 
 
- กำมะถัน
250
 
 
39. ใบมีดรถเกลี่ย หรือเหล็ก หรือเหล็กกล้า  
 
 
 
39.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางกล
100
 
 
39.2 มิติและรูปร่าง
250
 
 
39.3 ความแข็ง
250
 
 
39.4 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
39.5 ส่วนประกอบทางเคมี  
 
 
 
- คาร์บอน
250
 
 
- แมงกานีส
250
 
 
- ฟอสฟอรัส
250
 
 
- ซัลเฟอร์
250
 
 
- ซิลิคอน
250
 
 
- โครเมี่ยม
250
 
 
- โมลิบดินั่ม
250
 
 
- นิเกิล
250
 
 
40. ทองเหลือง  
 
 
 
40.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
40.2 ส่วนประกอบทางเคมี  
 
 
 
- ทองแดง
250
 
 
- ตะกั่ว
250
 
 
- ดีบุก
250
 
 
41. แผ่นอลูมิเนียมโลหะผสม  
 
 
 
41.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางกล
100
 
 
41.2 แรงดึง
100
 
 
41.3 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
41.4 ส่วนประกอบทางเคมี  
 
 
 
- ซิลิคอน
250
 
 
- เหล็ก
250
 
 
- ทองแดง
250
 
 
- แมงกานีส
250
 
 
- แมกนีเซียม
250
 
 
- โครเมียม
250
 
 
- สังกะสี
250
 
 
42. เหล็กเส้นแบน  
 
 
 
42.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางกล
100
 
 
42.2 แรงดึง
100
 
 
42.3 การดัดโค้ง
100
 
 
42.4 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี
100
 
 
42.5 ลักษณะทั่วไป
50
 
 
42.6 ความหนา
50
 
 
42.7 ความกว้าง
50
 
 
42.8 มวลต่อเมตร
50
  
 
42.9 มวลสังกะสีที่อาบ
250
 
 
42.10 ส่วนประกอบทางเคมี  
 
 
 
- คาร์บอน
250
 
 
- กำมะถัน
250
 
 
- ฟอสฟอรัส
250
 
 
43. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน    
43.1 เตรียมชิ้นทดสอบทางกล 100  
43.2 แรงดึง 100  
43.3 เตรียมชิ้นทดสอบทางเคมี 100  
43.4 ลักษณะทั่วไป 50  
43.5 ความหนา 50  
43.6 ความกว้าง 50  
43.7 มวลต่อเมตร 50  
43.8 มวลสังกะสีที่อาบ 250  
43.9 ส่วนประกอบทางเคมี    
- คาร์บอน 250  
- กำมะถัน 250  
- ฟอสฟอรัส 250  
- ซิลิคอน 250  
- แมงกานีส 250  
44. แผ่นสะท้อนแสงที่มีกาวอยู่ด้านหลัง      
44.1 ลักษณะทั่วไป 50  
44.2 ความหนา 50  
44.3 สี 200  
44.4 ตัวประกอบความส่องสว่าง 200  
44.5 การติดแน่น 100  
44.6 การปรับตำแหน่ง 100  
44.7 ความทนต่อการดัดโค้ง 100  
44.8 ความทนสารเคมี 250  
44.9 สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 1,200 ทดสอบ 6 มุม
44.10 การหดตัว 100  
44.11 ความทนทานต่อการกระแทก 100  
44.12 ความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ    
- ระดับ 1 (1000 ชั่วโมง) 5,000 -
- ระดับ 2 (2200 ชั่วโมง) 11,000 -
44.13 ลักษณะที่ปรากฏหลังเร่งภาวะ    
- ความคงทนของสี 50  
- ลักษณะไม่พึงประสงค์ 50  
- การติดแน่น 50  
- สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 400 ทดสอบ 2 มุม
44.14 ความทนความร้อน 100  
44.15 ความทนความชื้น 200  
44.16 ความทนทานต่อเชื้อรา 400  
44.17 สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงหลังเพาะเชื้อรา 1,200 ทดสอบ 6 มุม
44.18 ความเงา 200  
45. แผ่นป้ายจราจรสะท้อนแสง    
45.1 ความหนา 50  
45.2 ลักษณะทั่วไป 50  
45.3 สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 1,200 ทดสอบ 6 มุม
45.4 ความเงาที่มุม 60 องศา 200  
45.5 ความทนความร้อน 100  
45.6 ความทนความชื้น 200  
45.7 ความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ    
- 500 ชั่วโมง 2,500  
- 1000 ชั่วโมง 5,000  
- 2200 ชั่วโมง 11,000  
46. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์    
46.1 Normal Consistency and Initial Setting Time 250  
46.2 Tensile Strength 250  
46.3 Compressive Strength 250  
46.4 น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา 200  
46.5 กากที่ไม่ละลายในกรดและด่าง 200  
46.6 คุณสมบัติทางเคมี 500 ทดลองต่อ 1 ธาตุ
47. น้ำ    
47.1 Temporary Hardness 200  
47.2 Permanent Hardness 200  
47.3 pH - Value 100  
47.4 สิ่งเจือปนในน้ำ    
- คลอไรด์ 150  
- ซัลเฟต 150  
- โซเดียม 200  
- โปแตสเซียม 200  
- แคลเซียม 150  
- แมกนีเซียม 150  
- คาร์บอเนต 150  
- ไบคาร์บอเนต 150  
- Insoluble Matter 150  
- Soluble Matter 150  
- Organic Matter 150  
48. สารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต    
48.1 ปริมาณน้ำ 250  
48.2 ระยะเวลาก่อตัว 300  
48.3 ความต้านแรงอัด 950  
48.4 ความต้านแรงดัด 600  
48.5 สิ่งที่เหลือจากการอบ 250  
48.6 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 150  
48.7 ปริมาณคลอไรด์ 250  
49. สารเหลวบ่มคอนกรีต    
49.1 ความสามารถในการกักน้ำ 300  
49.2 การสะท้อนแสง 200  
49.3 ระยะเวลาในการแห้ง 100  
49.4 ส่วนที่ไม่ระเหย 100   
50. ปูนขาว    
50.1 Gradation 150  
50.2 Loss on Ignition 200  
50.3 ส่วนประกอบทางเคมี    
- แคลเซียมออกไซด์ 250  
- แมกนีเซียมออกไซด์ 250  
51. ดินขาว    
51.1 ส่วนประกอบทางเคมี    
- ซิลิกา 250  
- อะลูมินา 250  
- เฟอร์ริกออกไซด์ 250  
- แคลเซียมออกไซด์ 250  
- แมกนีเซียมออกไซด์ 250  
52. ขี้เถ้าแกลบ    
52.1 Organic matter 400  
53. วัสดุทารอยต่อ    
53.1 Saybolt Furol Viscosity at 25 ๐ C 100  
53.2 Density 100  
53.3 Bond Strength 300  
54. วัสดุอุดรอยต่อ    
54.1 คุณสมบัติทางกลตามมาตรฐาน 450  
- Resistance to Handling    
- Compression    
- Extrusion    
- Recovery    
- Loss Weight after Compression    
54.2 Density 100  
54.3 Expansion 100  
54.4 Boiling in HCl 200  
54.5 Water Absorption 100  
54.6 Asphalt Content 300  
54.7 Thickness 50  
55. วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบ 
ยืดหยุ่นชนิดเทร้อน
   
55.1 เตรียมชิ้นทดสอบ 100  
55.2 Safe Heating Temperature 100  
55.3 Pour Point 100  
55.4 Cone Penetration 100  
55.5 Flow 100  
55.6 Bond Strength 300  
56. วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตทนต่อ 
น้ำมันเชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน
   
56.1 เตรียมชิ้นทดสอบ 100  
56.2 Safe Heating Temperature 100  
56.3 Pour Point 100  
56.4 Cone Penetration    
- Nonimmersed Penetration 100  
- Immersed Penetration 150  
56.5 Solubility 100  
56.6 Flow 100  
56.7 Bond Strength    
- Nonimmersed Bond 300  
- Immersed Bond 400  
57. แผ่นยางรองสะพาน    
57.1 เตรียมชิ้นทดสอบ 100  
57.2 ลักษณะทั่วไป 50  
57.3 มิติและรูปร่าง    
- ความกว้างและความยาว 50  
- ความหนา 50  
- ความหนาของวัสดุเสริมแรง 50  
- ความหนาของชั้นยาง 100  
- ความลาดเอียง 100  
57.4 Durometer Hardness , Shore A 200  
57.5 Tensile Strength 200  
57.6 Ultimate Elongation 100  
57.7 Air Oven Aging at 100 ๐ C for 70 hr.    
- Change in Durometer Hardness 300  
- Change in Tensile Strength 300  
- Change in Ultimate Elongation 200  
57.8 Compression Set at 70 ๐ C for 22 hr. 300  
57.9 Ozone Resistance 500  
57.10 Adhesion of Vulcanized Rubber to Metal 200  
57.11 Elongation at Break 100  
57.12 Tensile Stress 200  
57.13 Tear Strength 200  
57.14 Brittleness at - 40 ๐ C 400  
57.15 Compressive Strain at 24 + 5.5 ๐ C 200  
58. แอสฟัลต์ซีเมนต์    
Test on original    
58.1 Dynamic Viscosity at 60 ๐ C 200  
58.2 Kinematic Viscosity at 135 ๐ C 200  
58.3 Penetration at 25 ๐ C 100  
58.4 Flash Point ( Cleveland Open - Cup ) 100  
58.5 Ductility at 25 ๐ C , 5 cm/min 100  
58.6 Solubility in Trichloroethylene 100  
58.7 Softening Point ( Ring and Ball ) 100  
58.8 Specific Gravity at 25 ๐ C 100  
Test on residue from TFOT    
58.9 การทดสอบ TFOT 200  
58.10 Loss on Heating 50  
58.11 Penetration of Residue , % of Original 100  
58.12 Ductility at 25 ๐ C , 5 cm/min 100  
59. คัตแบกแอสฟัลต์    
Test on original    
59.1 Saybolt Furol Viscosity 100  
59.2 Kinematic Viscosity at 60 ๐ C 100  
59.3 Flash Point ( Tag Open - Cup ) 100  
59.4 Distillation (% of Total Distillate to 360 ๐ C) 300  
59.5 Residue from Distillation to 
360 ๐ C Volume Percent by Difference
100  
59.6 Water , % Volume 100  
Test on Residue    
59.7 Penetration at 25 ๐ C 100  
59.8 Ductility at 25 ๐ C , 5 cm/min 100  
59.9 Solubility in Trichloroethylene 100  
59.10 Spot Test 250  
60. แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน    
Test on original    
60.1 Saybolt Furol Viscosity 100  
60.2 Storage Stability 24 hrs. 100  
60.3 Settlement 5 Days 100  
60.4 Demulsibility Test 100  
60.5 Coating Ability and Water Resistance    
- Dry Aggregate 50  
- Wet Aggregate 50  
60.6 Sieve Test 50  
60.7 Cement Mixing Test 100  
60.8 Particle Charge Test 50  
60.9 Distillation    
- Oil Distillation & Residue 150  
Test on Residue    
60.10 Penetration at 25 ๐ C 100  
60.11 Ductility at 25 ๐ C , 5 cm/min 100  
60.12 Solubility in Trichloroethylene 100  
61. Polymer Modified Asphalt Cement    
Test on original    
61.1 Penetration at 25 ๐ C 100  
61.2 Softening Point ( Ring and Ball ) 100  
61.3 Penetration Index 100  
61.4 Ductility at 13 ๐ C , 5 cm/min 100  
61.5 Torsional Recovery at 25 ๐ C 100  
61.6 Float Test at 60 ๐ C 100  
61.7 Toughness / Tenacity Test , 25 ๐ C 350  
61.8 Brookfield Viscosity , 
Shear rate 18.6 S -1 Spindle 21
   
- at 135 ๐ C 250  
- at 165 ๐ C 250  
61.9 Storage Stability at 165 ๐ C , 
120 hrs. Difference in Softening Point
300  
61.10 Density at 25 ๐ C 100  
61.11 Flash Point (Cleveland Open Cup) 100  
61.12 Solubility in Trichloroethylene 100  
Test on residue from TFOT    
61.13 การทดสอบ TFOT 200  
61.14 Weight Loss 50  
61.15 Retained Penetration at 25 ๐ C 100  
61.16 Variation in Softening Point 100  
61.17 Ductility at 13 ๐ C , 5 cm/min 100  
61.18 Torsional Recovery at 25 ๐ C 100  
62. Elastomeric Modified Asphalt Emulsion    
Test on original    
62.1 Saybolt Furol Viscosity 100  
62.2 Settlement 7 days. 100  
62.3 Storage Stability 24 hrs. 100  
62.4 Sieve Test 50  
62.5 Particle Charge 50  
62.6 Asphalt Content by Evaporation 100  
Test on Residue    
62.7 Softening Point 100  
62.8 Elastic Recovery 100  
62.9 Penetration at 25 ๐ C ,100 gm. , 5 sec , 0.1 mm 100  
62.10 Ductility at 25 ๐ C , 5 cm / min 100  
62.11 Solubility in Trichloroethylene 100  
63. ดิน หรือวัสดุมวลรวม หรือหิน (การวิเคราะห์ทางเคมี)    
63.1 Loss on Ignition 200  
63.2 pH - Value 100  
63.3 ส่วนประกอบทางเคมี    
- ซิลิกา 250  
- อะลูมินา 250  
- ซัลเฟต 250  
- คลอไรด์ 250  
- เฟอร์ริกออกไซด์ 250  
- แคลเซียมออกไซด์ 250  
- แมกนีเซียมออกไซด์ 250  
- โซเดียมออกไซด์ 250  
- โปแตสเซียมออกไซด์ 250  
- คาร์บอนไดออกไซด์ 250  
- Organic Matter 250  
64. กรด    
64.1 Specific Gravity 100   
64.2 Percent Acid 200  
64.3 Normality 200  
65. น้ำมันเครื่อง    
65.1 Specific Gravity 100  
65.2 Kinematic Viscosity 100  
65.3 Viscosity Index 150  
65.4 Flash Point (Cleveland Open Cup) 100  
65.5 Total Base Number 200  
65.6 pH - Value 100  
66. น้ำมันเกียร์    
66.1 Kinematic Viscosity 100  
66.2 Viscosity Index 150  
66.3 Flash Point (Cleveland open cup) 100  
67. น้ำมันเบรค    
67.1 Kinematic Viscosity 100  
67.2 pH - Value 100  
68. แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)    
68.1 วัสดุที่ใช้ผลิต 100  
68.2 ลักษณะทั่วไป 50  
- ชนิดแผ่นใยสังเคราะห์    
- กรรมวิธีการผลิต    
- ลักษณะเส้นใย    
68.3 มวลต่อพื้นที่ 100  
68.4 apparent Opening Size 200  
68.5 Grab Tensile Strength 200  
68.6 Elongation 100  
68.7 Asphalt Retention 300  
68.8 Melting Point 200  
69. PVD (Prefabricated Vertical Drains)    
69.1 คุณสมบัติทางกายภาพ    
- Unit Weight 100  
- Width 50  
- Thickness 50  
- Apparent Opening Size 200  
70. Asphalt Concrete    
70.1 Marshall Briquette 150  
70.2 Density 100  
70.3 Stability & Flow 150  
70.4 Theoretical Maximum Specific Gravity 300  
70.5 Asphalt Absorption by Aggregate 1,000  
70.6 Bitumen Content 500  
70.7 Gradation of Extracted Aggregate 600  
70.8 Coating and Stripping Test 200  
70.9 Mix Design ( Marshall Method ) หรือ ตรวจสอบการออกแบบ 4,500  
70.10 Strength Index หรือ ตรวจสอบการออกแบบ 3,000  
71. Surface Treatment or Penetration Macadam    
71.1 Design หรือ ตรวจสอบการออกแบบ    
- Single Surface Treatment or Chip Seal 1,500  
- Double Surface Treatment 2,000  
- Penetration Macadam 2,000  
71.2 Stripping (Plate Test) 450 ต่อสารผสมเพิ่มไม่เกิน 2 ชนิด
72. Slurry Seal    
72.1 Mix Design หรือ ตรวจสอบการออกแบบ 3,000  
73. Cold Mix    
73.1 Mix Design หรือ ตรวจสอบการออกแบบ 3,000  
74. Cape Seal    
74.1 Mix Design หรือ ตรวจสอบการออกแบบ 4,500  
75. Microseal    
75.1 Mix Design หรือ ตรวจสอบการออกแบบ 3,500  
76. Fibroseal    
76.1 Mix Design หรือ ตรวจสอบการออกแบบ 4,000  
77. Porous Asphalt Concrete    
77.1 Mix Design หรือ ตรวจสอบการออกแบบ 7,500  
77.2 Cantabro Abrasion Test ต่อก้อน 150  
77.3 การทดลองหาความแน่นของผิวทาง โดยวิธี LCS Permeameter 300 ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
78. Pre - Mixed    
78.1 คุณสมบัติของวัสดุผสมเสร็จ 1,800  
พาราสเลอรี่ (Para Slurry Seal)    
Mix Design หรือ ตรวจสอบการออกแบบ 4,000

เพิ่มเติมตามหนังสือที่ คค.0631/07/ว./2700 
ลว. 16 ธันวาคม 2546

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358