ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะเวลาบริการ
ลงวันที่ 09/04/2561

-สำเนา-

ระยะเวลาบริการการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

               สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบได้กำหนดกรอบระยะเวลาบริการการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบระยะเวลาบริการการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ส่งให้สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบดำเนินการ ระยะเวลาบริการ ที่กำหนดนี้เป็นระยะเวลาโดยประมาณซึ่งไม่มีผลผูกพันกับระยะเวลาตามสัญญา มีข้อพิจารณาประกอบดังนี้ 

               1. ระยะเวลาบริการ เริ่มนับตั้งแต่การส่งตัวอย่างพร้อมเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดลองเรียบร้อย แล้ว จนถึงการรับรองรายงานผลการทดลองเป็นเอกสาร 

               2. ระยะเวลาบริการอาจแปรผันได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนตัวอย่างที่รอการทดลองในขณะนั้น ความพร้อมของเครื่องมือทดลองและระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองของหน่วยงานภายนอก 

               3. ระยะเวลาบริการจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ต้องทดลองซ้ำ 


สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ 
กรมทางหลวง 
ธันวาคม 2546

    
ระยะเวลาบริการการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
 
ลำดับที่
 
งานที่ทดลองหรือตรวจสอบ
 
ระยะเวลาบริการ 
( วันทำการ )
 
หมายเหตุ
 1 ดินหรือวัสดุมวลรวม      
 

1.1

 

ดินหรือวัสดุมวลรวม

   
   Atterberg Limits  

11

 
  Gradation  
11
   
  Abrasion ( Los Angeles )  
10
   
  Soundness  
16
   
  Water Absorption  
8
   
  Standard Compaction  
12
   
  Modified Compaction  
12
   
  C.B.R. & Swelling  
17
   
  Unconfined Compressive Strength  
18
 เฉพาะตัวอย่างดินซีเมนต์  
  Specific Gravity  
9
   
  Natural Moisture Content  
8
   
  Sand Equivalent  
9
   
    

2 หิน หรือ กรวด และ ทราย

 

2.1

 

หิน หรือ กรวด

   
   Gradation  

10

 
  Mix Design  
10
   
  Abrasion ( Los Angeles )  
10
   
  Soundness  
16
   
  Water Absorption  
8
   
  Specific Gravity  
9
   
  Sand Equivalent  
9
   
  Durability  
10
   
  Unit Weight  
9
   
  Percent Crushed Face  
9
   
  Flakiness Index  
10
   
  Elongation Index  
10
   
  Aggregate Impact Value ( AIV )  
8
   
  Aggregate Crushing Value ( ACV )  
8
   
  Ten Percent Fine Value ( TFV )  
8
   
  Point Load Strength Index ( PLS )  
8
   
   Polished Stone Value ( PSV )  
21
   
  Identification of Rock Sample  
8
   
 

2.2

 

ทราย

   
   Gradation  

10

 
 Gradation with Fineness Modulus  
10
   
 Organic Impurities  
9
   
 Soundness  
16
   
 Clay Lump  
11
   
 Specific Gravity  
9
   
 Light Weight Particle in Aggregate  
11
   
 Surface Moisture  
8
   
 Sand Equivalent  
9
   
 Durability  
10
   
    

3 งานคอนกรีตและวัสดุโครงสร้าง

 

3.1

 

แท่งคอนกรีต รูปลูกบาศก์

   
   แรงอัด  

9

 

นับจากวันครบอายุที่ขอทดลอง

 

3.2

 

แท่งคอนกรีตรูป ทรงกระบอก

   
   

แรงอัด

 

10

 

นับจากวันครบอายุที่ขอทดลอง

 

3.3

 

แท่งคอนกรีตรูปคาน

   
   แรงดัด  

10

 

นับจากวันครบอายุที่ขอทดลอง

 

3.4

 

คอนกรีตบล๊อกประสานปูพื้น หรือกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

   
   แรงอัด แรงดัด และ Water Absorption  

11

 
 

3.5

 

ท่อคอนกรีตกลม

   
   แรงอัดโดยวิธี Three Edge Bearing  

10

 
 

3.6

 

Hydraulic Jack

   
   Calibration    
 - For Concrete Pipe Test  
10
   
 - For Compressive Test  
10
   
 - For Prestressed Wire  
10
   
 

3.7

 

Proving Ring

   
   Calibration  

10

 
 

3.8

 

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย หรือเหล็กเชื่อม

   
   แรงดึง และ Cold Bend  

11

 
 

3.9

 

ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต

   
   แรงดึง และ Stress - Strain Curve  

11

 
 Weld-Shear Strength  
11
   
 

3.10

 

ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

   
   แรงดึง และ Stress - Strain Curve  

11

 
    4 งานผิวทางแอสฟัลต์
 

4.1

 

Asphalt Concrete

   
   Density  

8

 
  Stability & Flow  
8
   
 Theoretical Maximum Specific Gravity  
8
   
 Asphalt Absorption by Aggregate  
8
   
 Bitumen Content  
10
   
 Gradation of Extracted Aggregate  
10
   
 Coating and Stripping Test  
8
   
 Mix Design (Marshall Method)  
30
   
 Strength Index  
15
   
 

4.2

 

Surface Treatment or Penetration Macadam

   
   Design    
 - Single Surface Treatment / Chip Seal  
17
   
 - Double Surface Treatment  
17
   
 - Penetration Macadam  
17
   
 Stripping ( Plate Test )  
14
   
 

4.3

 

Slurry Seal

   
   Mix Design  

17

 
 

4.4

 

Cold Mix

   
   Mix Design  

27

 
 

4.5

 

Cape Seal

   
   Mix Design  

17

 
 

4.6

 

Microseal

   
   

Mix Design

 

20

 
 

4.7

 

Para slurry Seal

   
   

Mix Design

 

20

 
 

4.8

 

Fibroseal

   
   

Mix Design

 

23

 
 

4.9

 

Porous Asphalt Concrete

   
   

Mix Design

 

30

 
   

Cantabro Abrasion Test

 

12

 
 

4.10

 

Pre - Mixed

   
   คุณสมบัติของวัสดุผสมเสร็จ  

13

 
    5 งานวัสดุทางวิทยาศาสตร์
 

5.1

 วัสดุทำเครื่องหมายจราจร    
   สีจราจร    
 มีใบรับรอง      
 - ชนิดที่ 1  
22
   
 - ชนิดที่ 2  
22
   
 ไม่มีใบรับรอง/เพื่อออกใบรับรอง      
 - ชนิดที่ 1 (เร่งภาวะ 300 ชม.)  
60
   
 - ชนิดที่ 2 (เร่งภาวะ 720 ชม.)  
110
   
 วัสดุเทอร์โมพลาสติก      
 มีใบรับรอง  
14
   
 ไม่มีใบรับรอง/เพื่อออกใบรับรอง  
22
   
 ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยถนน      
 มีใบรับรอง  
10
   
 ไม่มีใบรับรอง/เพื่อออกใบรับรอง  
14
   
 สีรองพื้นตะกั่วแดงสำหรับพื้นผิวเหล็กและเหล็กกล้า  
54*
   
 สีอะลูมิเนียม  
54*
   
 

5.2

 วัสดุโลหะ    
   ราวเหล็กลูกฟูก    
 มีใบรับรอง  
18
   
 ไม่มีใบรับรอง/เพื่อออกใบรับรอง  
50*
   
 สลักเกลียว แป้นเกลียว แหวนรอง  
14
   
 เสาไฟฟ้าและเสาราวเหล็กลูกฟูกกันรถ  
14
   
 เสาไฟฟ้า High Mast  
14
 ไม่รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตัดตัวอย่าง  
 ท่อร้อยสายไฟฟ้า  
16
 ไม่รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตัดตัวอย่าง  
 เสาหรือท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี  
48*
 ไม่รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตัดตัวอย่าง  
 เสาหรือท่อเหล็กกล้าไม่อาบสังกะสี  
44*
 ไม่รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตัดตัวอย่าง  
 ราวสะพาน  
14
 ไม่รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตัดตัวอย่าง  
 ลวดเหล็ก  
44*
   
 เกเบียนหรือลวดเหล็กอาบสังกะสี  
14
   
 เกเบียนหรือลวดเคลือบสังกะสีหุ้มพีวีซี  
26
   
    * รวมระยะเวลาที่มีการส่งไปทดสอบที่หน่วยงานอื่นแล้ว ประมาณ 30 วันทำการ
 ใบมีดรถเกลี่ย  
44*
   
 ทองเหลือง  
44*
   
 เหล็กเส้นแบนอาบสังกะสี  
48*
 ไม่รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตัดตัวอย่าง  
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณอาบสังกะสี  
48*
   
 

5.3

 วัสดุทำป้ายจราจร    
   แผ่นเหล็กอาบสังกะสี  

14

 
 แผ่นเหล็กดำ  
44*
   
 แผ่นอะลูมิเนียม  
8
   
 มีใบรับรอง      
 ไม่มีใบรับรอง/เพื่อออกใบรับรอง  
44*
   
 แผ่นสะท้อนแสง      
 มีใบรับรอง      
 - ระดับ 1  
18
   
 - ระดับ 2  
18
   
 ไม่มีใบรับรอง/เพื่อออกใบรับรอง      
 - ระดับ 1 ( เร่งภาวะ 1,000 ชม.)  
156*
   
 - ระดับ 2 ( เร่งภาวะ 2,200 ชม.)  
300*
   
 ป้ายจราจรสำเร็จรูป  
48*
   
 

5.4

 วัสดุงานทางจากการสังเคราะห์    
   สารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต  

72*

 
 สารเหลวบ่มคอนกรีต  
44*
   
 แผ่นยางรองสะพาน      
 มีใบรับรอง  
26
   
 ไม่มีใบรับรอง / เพื่อออกใบรับรอง  
58*
   
 แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)  
14
   
 

5.5

 วัสดุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม    
   น้ำมันเครื่อง  

12

 
 น้ำมันเกียร์  
12
   
 น้ำมันเบรค  
12
   
 วัสดุทารอยต่อคอนกรีต  
12
   
 วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต  
16
   
 วัสดุยารอยต่อคอนกรีต      
 มีใบรับรอง  
14
   
 ไม่มีใบรับรอง/เพื่อออกใบรับรอง  
20
   
 วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง  
20
   
 

5.6

 วัสดุแอสฟัลต์    
   แอสฟัลต์ซีเมนต์  

10

 
 คัทแบคแอสฟัลต์  
12
   
 แอสฟัลต์อิมัลชัน  
22
   
 โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์  
22
   
 อิลาสโตเมอร์ริคโมดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน  
22
   
 

5.7

 วัสดุงานทางอื่น ๆ    
   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  44*  
 น้ำผสมคอนกรีต  
20
   
 ปูนขาว  
44*
   
 ดินขาว  
44*
   
 ขี้เถ้าแกลบ  
44*
   
 ดิน  
44*
   
 กรด  
44*
   
   * รวมระยะเวลาที่มีการส่งไปทดสอบที่หน่วยงานอื่นแล้ว ประมาณ 30 วันทำการ    
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358