ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ลงวันที่ 09/04/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง 1,042 Download
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ.2562 1,933 Download
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 1,186 Download
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ.2563 1,220 Download
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ.2564 819 Download
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ.2565 101 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.