ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2561
ลงวันที่ 09/04/2561

พ.ศ. 2555

คำรับรอง

รายงานผล

คำรับรองการปฎิบัติราชการ(อทล.ลงนาม)

รอบ 6 เดือน
 

รอบ 9 เดือน

 

รอบ 12 เดือน

 

ผลการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2555 กรมทางหลวง

 

ผลการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ ปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2555 กรมทางหลวง

 

Self Assessment Report :SAR รอบ 12 เดือน

 

พ.ศ. 2556

คำรับรอง

รายงานผล

กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2556              รอบ 6 เดือน
               รอบ 9 เดือน
  รอบ 12 เดือน
  ผลการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ ปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2556 กรมทางหลวง
  ผลการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ ปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2556 กรมทางหลวง

 

พ.ศ. 2557

คำรับรอง

รายงานผล

กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2557

รอบ 6 เดือน                                                                                              
 

รอบ 9 เดือน

 

รอบ 12 เดือน

 

พ.ศ. 2558

คำรับรอง

รายงานผล

กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2558                                    

รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                
รายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI template ) ประจำปี 2558 (อทล.ลงนาม)

รอบ 9 เดือน

 

รอบ 12 เดือน

 

พ.ศ. 2559

คำรับรอง

รายงานผล

กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2559

คำรับรองฯ รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                   

รายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI template )   ประจำปี 2559 (อทล.ลงนาม)

คำรับรองฯ รอบ 9 เดือน

 

คำรับรองฯ รอบ 12 เดือน

 

พ.ศ. 2560

คำรับรอง

รายงานผล

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ รอบที่ 1 (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)                                                                                                                                            
  รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ รอบ 2 เดือน(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

 

พ.ศ. 2561

คำรับรอง

รายงานผล

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358