ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คำรับรองปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง
ลงวันที่ 09/04/2561

สรุปคะแนนตัวชี้วัดประจำปี 2552

หน่วยงาน

แผน

ผล

กองการเงินและบัญชี
กองการเจ้าหน้าที่
กองการพัสดุ
กองนิติการ
กองฝึกอบรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
สำนักก่อสร้างทางที่ 3
สำนักก่อสร้างสะพาน 
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร 
สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักบริหารบำรุงทาง
สำนักวางแผน 
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
กองแพทย์ 
ควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์
สำนักภูมิสถาปัตย์
สำนักประเมินผล
สำนักทางหลวงที่ 1
สำนักทางหลวงที่ 2
สำนักทางหลวงที่ 3
สำนักทางหลวงที่ 4
สำนักทางหลวงที่ 5
สำนักทางหลวงที่ 6
สำนักทางหลวงที่ 7
สำนักทางหลวงที่ 8
สำนักทางหลวงที่ 9
สำนักทางหลวงที่ 10
สำนักทางหลวงที่ 11
สำนักทางหลวงที่ 12
สำนักทางหลวงที่ 13
สำนักทางหลวงที่ 14
สำนักทางหลวงที่ 15
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358