กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

วันทำความสะอาดใหญ่ (DOH Big Cleaning Day)

ลงวันที่ 03/08/2564

กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

  
 - บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.2/6419  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

 - บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.2/6677  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

   (สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่ง ศบค.)

 


'