ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันทำความสะอาดใหญ่ (DOH Big Cleaning Day)
ลงวันที่ 03/08/2564

กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

  
 - บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.2/5719  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

 - บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.2/6677  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

   (สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่ง ศบค.)

 


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.