ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
ลงวันที่ 11/04/2561

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์

Mr.PRAMON SATHAPORNNANON


ประวัติการรับราชการ

16 กรกฎาคม 2529 วิศวกรโยธา 3 กองสำรวจและออกแบบ
1 ธันวาคม 2531 วิศวกรโยธา 4 กองสำรวจและออกแบบ
1 มิถุนายน 2535 วิศวกรโยธา 5 กองสำรวจและออกแบบ
22 สิงหาคม 2540 วิศวกรโยธา 6ว. สำนักสำรวจและออกแบบ
10 สิงหาคม 2541 วิศวกรโยธา 7วช. สำนักสำรวจและออกแบบ
1 ตุลาคม 2543 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักสำรวจและออกแบบ
1 ตุลาคม 2550 วิศวกรโยธา 9วช. สำนักทางหลวงที่ 13
11 ธันวาคม 2551 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักทางหลวงที่ 13
31 พฤษภาคม 2555 ผู้อำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 11
2 มิถุนายน 2559 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
3 ตุลาคม 2559 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจและออกแบบ)วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ
กรมทางหลวง
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358