ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รก.วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ลงวันที่ 11/04/2561

นายสิทธิชัย บุญสะอาด

Mr.SITTICHAI BOONSAAT


ประวัติการรับราชการ

19 กรกฎาคม 2532  วิศวกรโยธา 3 กองสำรวจและออกแบบ 
 1 สิงหาคม 2534  วิศวกรโยธา 4 กองสำรวจและออกแบบ
 1 พฤศจิกายน 2536  วิศวกรโยธา 5 กองสำรวจและออกแบบ
 23 มกราคม 2540  วิศวกรโยธา 6 สำนักสำรวจและออกแบบ
 24 เมษายน  2543   วิศวกรโยธา 7 สำนักสำรวจและออกแบบ
 24 มกราคม  2545   วิศวกรโยธา 8 สำนักสำรวจและออกแบบ 
 11 ธันวาคม 2551  ชำนาญการพิเศษ  สำนักสำรวจและออกแบบ
 17 กุมภาพันธ์  2553  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง)สำนักสำรวจและออกแบบ   
 27 มกราคม  2554   ผู้อำนวยการกอง  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 26 มิถุนายน  2560   ผู้อำนวยการสำนัก  สำนักสำรวจและออกแบบ
 15 กันยายน  2560   รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านวางแผน  และวางโครงการก่อสร้าง
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358