ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง
ลงวันที่ 11/04/2561

นายปริญญา แสงสุวรรณ

Mr.PARINYA SAENGSUWAN


ประวัติการรับราชการ

3 ตุลาคม  2531  วิศวกรโยธา 3 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด กรมทางหลวง
 1 สิงหาคม 2533  วิศวกรโยธา 4 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด
 1 ธันวาคม 2535  วิศวกรโยธา 5 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด
 19 กันยายน 2538  วิศวกรโยธา 6ว. สำนักก่อสร้างทางที่ 4
 26 มีนาคม 2541  วิศวกรโยธา 6ว. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 18 กันยายน 2541            วิศวกรโยธา 7วช. ศูนย์ส้รางทางมหาสารคาม สำนักก่อสร้างทางที่ 2
7 สิงหาคม 2543  วิศวกรโยธา 8วช. กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา สำนักก่อสร้างทางที่ 2
11 เมษายน 2550  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรวิชาชีพ 9วช.(วิศวกรรมโยธา) กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา สำนักก่อสร้างทางที่ 2                        
5 ตุลาคม 2550  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) วิศวกรวิชาชีพ 9วช.(วิศวกรรมโยธา) กลุ่มงานออกแบบทาง  สำนักสำรวจและออกแบบ  
7 ธันวาคม 2550  ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ตำแหน่งที่3 (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
31 มกราคม 2551  ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
11 ธันวาคม 2551  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ  
9 เมษายน 2552  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 ธันวาคม 2553  ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมโยธา)) ระดับสูง สำนักทางหลวงที่ 3
27 มกราคม 2558  ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมโยธา)) ระดับสูง สำนักงานทางหลวงที่ 3
 6 ธันวาคม 2559 รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง 
 12 มกราคม 2560

 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ
กรมทางหลวง 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358