ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กองการเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 12/04/2561

นางสาวชนานันท์  จุละจาริตต์

Miss Chananun  Chulacharitta

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

e-mail :  personal@doh.go.th


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม เว้นแต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย รักษาระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการบุคลากรของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการฃปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญาของกอง
 • จัดทำรายงานประจำปีของกอง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

 • ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรมทางหลวง รวมทั้งติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผน
 • ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
 • ปรับปรุงการมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
 • กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
 • ประยุกต์และพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการ บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
 • ปรับปรุงการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายในกรม
 • ควบคุมแบบฟอร์มของกรม
 • ดำเนินการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกรม
 • ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.ของกรม

ฝ่ายทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ

 • จัดทำ บันทึก เก็บรักษา และควบคุมทะเบียนประวัติ บัตรประวัติ แฟ้มประวัติข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • บริการข้อมูลประวัติบุคคล สถิติข้อมูลประวัติบุคคลรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
 • ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าพนักงานทางหลวง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ การลา บำเหน็จ บำนาญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินค่าทำขวัญ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ
 • พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและ รักษาทะเบียนประวัติให้ทันสมัย

ฝ่ายวางแผนกำลังคน

 • วางแผนอัตรากำลังข้าราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดกลุ่มตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อ การบริหารงานบุคคล
 • กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความต้องการ ของตำแหน่งและคุณสมบัติ ในการเข้าสู่ตำแหน่ง
 • ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับแผนงานของกรม
 • ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
 • พิจารณากำหนดทางก้าวหน้าของตำแหน่ง และแผนการสืบทอดตำแหน่ง
 • ประมวลผลการใช้ตำแหน่งและอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ เป็นระดับสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ

ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ

 • ดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งราชการ
 • ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ
 • กำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนข้าราชการ (Rotation)
 • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 • จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
 • จัดทำหลักเกณฑ์ แก้ไขและปรับปรุงเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนระดับข้าราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานของตำแหน่งประเภททั่วไป
 • ดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิและ เงินประจำตำแหน่ง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองหน้าที่ราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.พ.กรม
 • ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 • ดำเนินการโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential system : HIPPs)
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน ให้กับผู้บังคับบัญชาและบุคลากรของกรม

ฝ่ายวินัย

 • ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างรักษาวินัย
 • ดำเนินการทางวินัย ตลอดจนการสั่งลงโทษ
 • ดำเนินการเรื่องการพักราชการ การให้ออกจากราชการ
 • ดำเนินการเรื่องการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
 • ร่วมกับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน กองการเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลชี้แจงข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งจัดทำคำให้การ แก้คำฟ้องในกรณีต่าง ๆ
 • ดำเนินการสรรหา อ.ก.พ. กรมทางหลวง

ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

 • ดำเนินการด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ นอกเหนือ จากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้อยู่แล้ว
 • ดำเนินการกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรมทางหลวง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประกัน สังคมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกรม
 • ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลกับการทำงาน
 • ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประเภทต่าง ๆ ของกรม
 • ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรม หรือการขอความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น

กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม

 • จัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ (4 ปี) และแผนปฏิบัติการ (รายปี) ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการเสริมสร้างการทุจริต
 • ดำเนินการเสริมสร้างจริยธรรมและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับของกรม
 • ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานใน สังกัดกรม ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (รายปี) รวมทั้งติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผน
 • ดำเนินการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสภายในกรม
 • ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ของกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พนักงานราชการและลูกจ้าง

 • จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 • ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
 • จัดทำหลักเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการเกี่ยวกับการจ้าง การจัดทำสัญญาจ้างและ การแต่งตั้งพนักงานราชการ
 • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนค่าจ้าง
 • จัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ตัดโอน เลื่อนค่าจ้าง ปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 • จัดทำหลักเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราว
 • ดำเนินการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรณีตำแหน่งว่างและเกษียณอายุ
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนค่าจ้างของพนักงานราชการและลูกจ้าง ให้กับผู้บังคับบัญชาและบุคลากรของกรม
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358