ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กองการพัสดุ
ลงวันที่ 12/04/2561

 

นายวราวุธ  เล็กวิเชียร

Mr.WARAWOOT LEKWICHEAN

รก.ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

e-mail : jamesdoh2503@gmail.com


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญาของกอง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ

 • กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ ทั่วไปของกรม
 • ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไปของกรมให้ทันกับวิวัฒนาการสมัยใหม่อยู่เสมอ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร/ยานพาหนะ ให้สอดคล้องกับแผนงานของกอง
 • จัดทำทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไปประจำปี ของกรมประจำปี แจกจ่ายให้หน่วยงานทราบ เพื่อการอ้างอิงหมายเลขรหัสคุณลักษณะเฉพาะในการเบิกพัสดุหรือการขอจัดตั้งงบประมาณ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานในเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไป ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบงานพัสดุ แก่หน่วยงานของกรม

ฝ่ายจัดหา 1

 • ดำเนินการจัดซื้อและจ้างตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา สอบราคาพิเศษ กรณีพิเศษ และประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายจัดหา 2

 • ดำเนินการจัดซื้อและจ้างตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา สอบราคาพิเศษ กรณีพิเศษและประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายคลังพัสดุ

 • พิจารณากำหนดความต้องการการใช้แบบพิมพ์ของหน่วยงานต่างๆ ในกรม และน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของหน่วยงานในส่วนกลาง (ยกเว้นสำนักเครื่องกลและสื่อสาร)
 • บริหารคลังแบบพิมพ์ คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยแจกจ่ายตามแผนที่กำหนด
 • ดำเนินการจัดส่งพัสดุให้หน่วยงานผู้เบิก
 • ควบคุมการผลิตและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการขนส่งพัสดุไปให้หน่วยงานผู้เบิก

ฝ่ายบัญชีพัสดุ

 • ควบคุมพัสดุทางบัญชีและกำหนดรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ทั่วไป
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานพัสดุของหน่วยงานในกรมให้เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด
 • ตรวจสอบการรายงานพัสดุของหน่วยงานของกรม
 • ควบคุมการบริจาคพัสดุที่มีผู้มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานพัสดุ
 • รับมอบพัสดุที่ได้รับจากการจัดหาและดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358