ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 1 - 18
ลงวันที่ 12/04/2561

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • วางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงานบำรุง รักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการ ขนาดเล็กของแขวงทางหลวง
 • วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการ ขนาดกลาง และบำรุงรักษาโครงข่าย ทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
 • วางแผน บริหารจัดการ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงาน ของแขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่น
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงาน ด้านการประชาสัมพันธ์
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหาร งานทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนแผนงาน

 • วางแผนยุทธศาสตร์งานบำรุงทางและ แผนการพัฒนางานบำรุงทางในเชิงพื้นที่
 • วางแผนเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง
 • วางแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
 • จัดทำแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงานทางหลวง
 • วางแผน และติดตามเร่งรัดแผนดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของ แขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน
 • วางแผนโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผน และติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ของแขวงทางหลวงในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย
 • วางแผนดำเนินงานและควบคุมงาน โครงการพิเศษให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนา

ส่วนอำนวยความปลอดภัย

 • วางแผน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการจราจร
 • ดำเนินการและควบคุมการดำเนินการด้านอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • บริหารจัดการ ควบคุมการบรรทุก และ ชั่งน้ำหนัก ยานพาหนะ
 • พิจารณาการขอดำเนินการใด ๆ ในเขต ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 • ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบแผนงาน มาตรฐาน ตรวจสอบการติดตั้ง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ส่วนสำรวจและออกแบบ

 • สำรวจทางและภูมิประเทศ
 • สำรวจเพื่อออกแบบทาง สะพาน งานโครงสร้างและองค์ประกอบงานทาง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนการสำรวจเพื่อการก่อสร้างทาง สะพาน งานโครงสร้างและองค์ประกอบ งานทาง
 • สำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องและออกแบบ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแห่ง
 • ตรวจสอบระบบแบบแล้วเสร็จหลังการ ก่อสร้าง (As-built drawings)
 • ตรวจสอบความถูกต้องและจัดการระบบ แบบที่ได้ก่อสร้างจริงให้เป็นฐานข้อมูลที่นำ ไปใช้งานได้จริง
 • ออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาทางหลวง
 • ออกแบบเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจ เกิดในอนาคต และสร้างอนาคตที่ดีต่อ โครงข่ายทางหลวง
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหา และรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษา สนับสนุนทางวิชาการ และ แนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการสำรวจ และออกแบบ

ส่วนตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

 • สำรวจหาแหล่งวัสดุที่ใช้ในงานทาง
 • จัดทำบัญชีแหล่งวัสดุงานทางที่มี คุณภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
 • ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ และออกแบบส่วนผสมวัสดุ
 • แนะนำและแก้ไขการใช้วัสดุในงานทาง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหาย ของทาง
 • ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง
 • ออกแบบส่วนผสม และควบคุมผิวทาง
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษา สนับสนุนทาง วิชาการและแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน การบำรุงรักษาทางหลวงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 • ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทาง
 • ดำเนินงานจัดหาและรักษาที่ดินสงวน นอกเขตทาง
 • ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเขต ทางหลวงที่ดินและทรัพย์สิน
 • กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย ทางหลวงแก่แขวงทางหลวง
 • พิจารณาอนุมัติการขอทำนิติกรรมตาม ที่ได้รับมอบอำนาจ
 • ดำเนินงานคดีทางแพ่งและทางอาญา
 • ดำเนินงานคดีปกครอง
 • ดำเนินการด้านวินัย
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
 • เสนอแนะในการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

 • จัดทำแผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างทาง และควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการก่อสร้างและบูรณะทาง
 • ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และให้คำแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมระบบบริหารงานก่อสร้าง
 • ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้ความรู้ แก่ผู้ควบคุมงาน
 • กำหนดมาตรการลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาในระหว่างก่อสร้าง
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
 • ให้ความรู้ในการควบคุมงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358