ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ลงวันที่ 16/06/2563

ดร.ปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล

Dr.PIYAPONG  JIWATTANAKULPAISARN

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

e-mail : piyapong.j@gmail.com


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและจัดระบบการจราจรและระบบ ความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • กำกับดูแลและติดตามงานเกี่ยวกับ ทางหลวงสัมปทาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุและสัญญาของหน่วยงาน
 • รวบรวม ติดตาม รายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • บริหารการเงินและบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยกำกับ ดูแลและวิเคราะห์งานการเงิน งานเบิกจ่าย และงานจัดทำบัญชี ตามระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
 • ตรวจสอบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ผ่านทางให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชีของ เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตามหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 • รับผิดชอบและพัฒนาระบบอำนวย ความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง
 • กำกับ ดูแล รักษาระบบความปลอดภัย ระบบจราจรเฉพาะกิจการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และการกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมการจราจรบน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
 • ควบคุม ดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทาง ทั้งในระบบปิดและระบบเปิด
 • กำกับ ดูแล การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
 • ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร สารสนเทศ งานสถิติและให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการบน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1

 • รับผิดชอบพื้นที่ทางหลวงพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
 • สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงขนาดเล็ก
 • บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ งานก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษา ทางหลวงพิเศษ
 • ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย ทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2

 • รับผิดชอบพื้นที่ทางหลวงพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
 • สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงขนาดเล็ก
 • บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ งานก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษา ทางหลวงพิเศษ
 • ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย ทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนประกอบการขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อพัฒนาและขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้สอดคล้องกับแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • เสนอแนะนโยบาย มาตรการและวิธีปฏิบัติการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
 • กำกับ ดูแลโครงการสัมปทาน และติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามพันธสัญญา
 • กำกับ ดูแล สถานีและจุดให้บริการในเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358