ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ลงวันที่ 13/04/2561

นายกิตติพันธ์  ปานจันทร์

Mr.

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2

e-mail :


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำกับ ควบคุม และดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนิน การงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี  และองค์ความรู้ทางวิชาการ และ    เป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมและหน่วยงานอื่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน และ บัญชี งานพัสดุและสัญญา งานสถิติ
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน

 • วางแผนดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างงานก่อสร้างและบูรณะทาง
 • จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นและราคากลาง ของงานก่อสร้างและบูรณะทาง
 • กำกับ ควบคุมและดำเนินการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและบูรณะทาง
 • ควบคุมโครงการก่อสร้างและบูรณะทาง ซึ่งดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา ให้ถูกต้องตาม หลักวิชาการ
 • กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างและบูรณะทาง
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
 • รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358