ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานแพทย์
ลงวันที่ 13/04/2561

นายเทพฤทธิ์ แก้วบุญมี

 

รก.ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

e-mail :


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

งานธุรการ

  • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานการแพทย์

  • ตรวจและรักษาโรคให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

งานเภสัชกรรม

  • ตรวจสอบคุณสมบัติของเวชภัณฑ์และตัวยา ก่อนดำเนินการจัดซื้อ
  • ปรุงยา
  • ควบคุมการจ่ายเวชภัณฑ์ และเก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี

งานทันตกรรม

  • ตรวจและรักษาทางด้านทันตกรรม หัตการ และทันตกรรมประดิษฐ์ และกุมารทันตกรรม
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358