ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง
ลงวันที่ 13/04/2561

นายปกรณ์ มิลินทะเลข

Mr.Pakorn Milindalekha

ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง

e-mail : pkn_milin@hotmail.com


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนงานระยะยาว. ระยะกลางและแผนประจำปีด้านภูมิทัศน์และ สถาปัตยกรรมทางหลวงให้สอดคล้อง กับแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง 
 • ออกแบบ วางผัง กำหนดรูปแบบ จัดทำรายละเอียดงานภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ อื่น ๆ บนทางหลวง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม รวมทั้งงานในด้านอาคาร สำนักงานและ  บ้านพักด้วย  
 • ตรวจสอบ และกำกับการใช้จ่ายงบประมาณงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและหลักวิชาการเพื่อให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
 • เร่งรัด ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรมทางหลวงให้เป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 • จัดทำข้อกำหนดสำหรับงานจ้างเหมา
 • ศึกษาและประเมินผลงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง   
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของและสัญญา  
 • รวบรวมติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ   
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มแผนงานและประเมินผล  

 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางแผนงานระยะยาว, ระยะกลาง และแผนประจำปีด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง  
 • จัดสรรงบประมาณงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม  
 • เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขปัญหาและ อุปสรรคในการออกแบบ วางผังพร้อมประมวลข้อมูลเพื่อนำมาจัดเป็น ฐาน  ข้อมูลในการพัฒนายกระดับมาตรฐาน   
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแผนงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

กลุ่มงานออกแบบ   

 • ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ   
 • ออกแบบ วางผัง กำหนดรูปแบบ จัดทำรายละเอียดงาน ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบอื่น ๆ บนทางหลวง   
 • จัดทำข้อกำหนดและพิจารณากำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจ้างเหมาออกแบบ   
 • กำกับ ดูแล ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแบบและวัตถุประสงค์   
 • ให้ความรู้ คำแนะนำและข้อปรึกษางานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม    
  เก็บรักษาแบบก่อสร้างที่กรมลงนามอนุมัติ เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง หรือใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ   
  เก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่แบบเพื่อการประชาสัมพันธ์
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358