ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ลงวันที่ 13/04/2561

นายปราบพล โล่ห์วีระ

Mr. Prabpal Loweera

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

e-mail : weigh.pr@doh.go.th


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะอย่างเป็นระบบ และพิจารณาเสนอการจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
 • วางแผน ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงานด่านชั่งน้ำหนักให้เป็นไปตามเป้าหมายและ หลักวิชาการ
 • ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของ สำนักทางหลวง กองตำรวจทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทาง หมวดการทางและด่าน  ชั่งน้ำหนัก ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ หลักวิชาการ ด้วยความถูกต้อง ประหยัดมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 • เป็นศูนย์กลางเครือข่ายเชื่อมโยงในการบริหาร กำกับและควบคุมการดำเนินงานด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ ทั่วประเทศของกรมทางหลวงและกำหนดนโยบายเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อรณรงค์  ประชาสัมพันธ์และ ปลูกจิตสำนึกในการบรรทุกน้ำหนักให้ถูกต้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา  
 • รวบรวมติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ   
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มแผนงานและมาตราฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  

 • ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนจัดตั้ง ยุบ เลิก ด่านชั่งน้ำหนักให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มติ ครม. และ กรม
 • จัดทำแผนของบประมาณประจำปีของสำนักงาน  
 • ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานและข้อกำหนดแผนการเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เพื่อกำหนดแผนการบริหารมาตรการและแนวทางในการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ รวมทั้งผลกระทบของการกำหนดมาตรฐาน มาตรการงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะเพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
 • พิจารณากำหนดราคากลางเอกชนที่จะเข้ามาบริหารงานด่านหรือ งานก่อสร้างเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยาน พาหนะทั่วประเทศ
 • จัดทำแผนงานบำรุงรักษาด่านชั่งน้ำหนักทั่วประเทศ
 • ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนัก  
 • ประเมินสภาพทางหลวงก่อนและหลังการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะทั่วประเทศ  
 • รวบรวมข้อมูลและประมวลผลทางด้านสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะทั้งสิ้น  
 • ควบคุมดูแลระบบจัดการฐานข้อมูลการชั่งน้ำหนักและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารดำเนินงาน   

 • วางแผน ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของด่านชั่งน้ำหนักให้เป็นไปตามแผน   
 • ตรวจสอบแผนดำเนินงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของสำนักทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทาง หมวดการทางและด่านชั่งน้ำหนักทั่วประเทศ  
 • ควบคุม ติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหาขัดข้องในการดำเนินงานชั่งน้ำหนักทั่วประทศ  
 • ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกในการใช้ทางหลวงให้ถูกต้อง

กลุ่มตรวจสอบและควบคุมด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ  

 • วางแผนดำเนินงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) เพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 • ตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้เป็นไปตามพิกัดที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมน้ำหนักและยานพาหนะ

ศูนย์บัญชาการเครือข่ายด่านชั่งน้ำหนัก  

 • กำกับ ดูแล ควบคุมเครือข่ายเชื่องโยงในการบริหารและการควบคุมการดำเนินงานด่านชั่งน้ำหนัก ทั่วประเทศ
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358