Mr.ANON  LUANGBORIBOON

ที่ทำงาน 

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 0-2354-6800 โทรสาร 0-2354-6527


ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2526
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ.2530
ปริญญาโท Master of Business Administration (Operation Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2529

ประสบการณ์ทำงาน 

 

1 ตุลาคม 2541

วิศวกรโยธา 8 วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง

9 เมษายน 2550

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านตรวจสอบและวิเคราะห์) วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ        

1 ตุลาคม 2552 

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย 

6 กุุมภาพันธ์ 2558

รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายวิชาการ 

23 กุมภาพันธ์ 2560

รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

11 กรกฎาคม 2560

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

16 พฤษภาคม 2561

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

1 ตุลาคม 2561

อธิบดีกรมทางหลวง