ประวัติส่วนตัว  

เกิด 2 พฤศจิกายน  2503 
คู่สมรส  นางฐะมันตา  สมบูรณ์
บุตร- ธิดา 2คน
เริ่มปฏิบัติราชการ  16 กรกฎาคม 2529
วันครบเกษียณอายุ  30 กันยายน  2564 


ที่ทำงาน 

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 

โทร. ๐-๒๓๕๔-๖๘๐๐ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๖๕๒๗ 


ประวัติ

ประวัติการศึกษา 

 

2510 - 2517 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วุฒิการศึกษา  ป.7
2518 - 2522 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วุฒิการศึกษา ม.ศ.5
2523 - 2526 UNIVERSITY OF TOLEDO U.S.A. วุฒิการศึกษา BS.CE. (วิศวกรรมโยธา) 
2527 - 2528 LAMAR UNIVERSITY วุฒิการศึกษา M.ENG (วิศวกรรมโยธา)

ประสบการณ์ทำงาน 

 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙ 

วิศวกรโยธา ๓  สำนักแผนและโครงการทางหลวง

๑ มีนาคม ๒๕๓๐ 

วิศวกรโยธา ๔  สำนักแผนและโครงการทางหลวง        

๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ 

วิศวกรโยธา ๔ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง 

๑ มีนาคม ๒๕๓๓ 

วิศวกรโยธา ๕ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ 

วิศวกรโยธา ๖ว. สำนักวิเคราห์วิจัยและพัฒนางานทาง 

๑๒ มกราคม ๒๕๓๙ 

วิศวกรโยธา ๗วช. สำนักวิเคราห์วิจัยและพัฒนางานทาง

๑ ตุลาคม ๒๕๔๑

วิศวกรโยธา ๘วช. สำนักวิเคราห์วิจัยและพัฒนางานทาง

๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔

วิศวกรโยธา ๘วช. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 

๒ตุลาคม  ๒๕๔๕

นายช่างโยธา ๘ แขวงการทางพะเยาที่ ๒ (เชียงคำ) 

๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

นายช่างโยธา ๘ แขวงการทางเชียงราย 

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

นายช่างโยธา ๘ สำนักทางหลวงที่ ๒ 

๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

วิศวกรวิชาชีพ ๙วช. สำนักทางหลวงที่ ๒ 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

วิศวกรวิชาชีพ ๙วช. ศูนย์สร้างทางตาก 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรโยธา) สำนักทางหลวงที่ ๑๑ 
๑ มีนาคม ๒๕๕๕  รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง 
ปัจจุบัน  อธิบดีกรมทางหลวง