Mr.BOONKUA  JANBANJONG

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

  • เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม ให้สอดคล้องกับ แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งครอบคลุมถึง การ ปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วน  ราชการ การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ และวิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบบุคลากรภายในกรม และการปรับ เปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
  • ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกรม   
  • ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
  • บริหารราชการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล    
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย