ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


อำนาจหน้าที่

 • รับผิดชอบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้งทางหลวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษางานทาง สะพาน และระบบต่าง ๆ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุน   ในกิจการของรัฐ 
 • บริหารจัดการงานก่อสร้างติดตั้งระบบต่าง ๆ บนโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแลระบบควบคุมการจราจรเพื่ออำนวยความปลอดภัย 
 • บริหารการเงินและบัญชี เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตรวจสอบรายได้ รวมทั้งกำกับ ดูแล วางแผน ตรวจสอบ และพัฒนางานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 • บริหารจัดการ กำกับ และบูรณาการข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอำนวยการจราจรของศูนย์บัญชาการกลาง (CCB) 
 • บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุน    ในกิจการของรัฐ 
 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแลการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และระบบโครงข่ายสื่อสาร 
 • ดำเนินการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
 • วางแผน กำกับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย 
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น       ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 • กำกับ ดูแลงานสารบรรณ งานพัสดุและสัญญา 
 • รวบรวม ติดตามการชดใช้การกระทำผิดและสอบสวนพนักงานกระทำผิดเบื้องต้น 
 • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ งานที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • จัดระบบบริหารการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงาน และให้ข้อมูลต่าง ๆ 
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน 

 • กำหนดกลยุทธ์แผนงานและงบประมาณ โครงการก่อสร้าง บำรุงรักษา งานทาง สะพาน และงานระบบ 
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณประจำปีเพื่อขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
 • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล ประมาณการรายจ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนงานของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ทางการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ฝ่ายบริหารการร่วมลงทุน 

 • กำกับ ดูแลโครงการทางหลวงสัมปทาน โครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ งานสัมปทานสถานีและจุดให้บริการในเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ให้เป็นไปตามพันธะสัญญา 
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการเรื่องการขอใช้พื้นที่บริการบน  ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักกฎหมายเพื่อดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • เสนอแผนพัฒนาและบำรุงรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 • ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแก้ไขสัญญาสัมปทาน 
 • ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกรมทางหลวง ในกรณีเกิดข้อพิพาท ทั้งที่มีผลกระทบต่อสัญญาและประชาชนผู้ใช้บริการ 
 • เร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

ฝ่ายบริหารการดำเนินงาน 

 • ศึกษา วางแผน ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และเร่งรัดการดำเนินการพร้อมปรับแผนโครงการก่อสร้างและโครงการติดตั้งงานระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร ระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและสื่อสาร และอื่น ๆ 
 • วางแผนดำเนินการและติดตามการจัดหาตัวผู้รับจ้าง 
 • ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประมาณการรายจ่ายที่ได้รับ 
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการก่อสร้าง วิธีการติดตั้ง และวิธีการควบคุมงานระบบต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบบริหารการก่อสร้างรูปแบบการก่อสร้าง และการติดตั้งงานระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมทางหลวง  
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 
 • ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด และปรับแผนการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม 

 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยี สำหรับการบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง  
 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในทุกระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง   ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 • เสนอแผนพัฒนา ตรวจสอบ และบำรุงรักษา ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาวของระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
 • จัดทำรายงานและบัญชีควบคุมสำหรับตรวจสอบ การใช้งานอุปกรณ์และบัตรผ่านทางทุกประเภท 
 • บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการจัดจำหน่ายและให้บริการบัตรผ่านทางอัตโนมัติผ่านศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
 • บริหารจัดการการจราจรในบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้งหมด 
 • รวบรวมข้อมูลและประมวลผลสถิติของรายได้ ปริมาณการจราจร ที่ผ่านด่าน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

ฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง 

 • บริหารการเงินและบัญชี โดยกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผลทางด้านการเงิน การบัญชี งานเบิกจ่าย และงานจัดทำบัญชี ตามระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
 • ตรวจสอบงานบัญชี การเบิกจ่ายเงินประมาณการรายจ่ายประจำปี  และภาระผูกพันตามสัญญาต่อกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการบันทึกบัญชีระบบ Manual 
 • ตรวจสอบและรายงานด้านบัญชีสินทรัพย์ของกอง 
 • เบิกจ่ายและตรวจสอบความถูกต้องของค่าตอบแทน ค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ในกอง 
 • จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชีของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง  ตามหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ฝ่ายบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 • วางแผน พัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ระบบการตรวจสอบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของตั๋วร่วม บัตรผ่านทางอัตโนมัติ งานบริการกระทบยอดเงิน การเติมเงินล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
 • เสนอแผนพัฒนาและบำรุงรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 • ศึกษา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล รายงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานบัตรผ่านทางอัตโนมัติ และตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม 
 • ควบคุม กำกับ ดูแล ประสานงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้งานบัตรผ่านทางอัตโนมัติ 
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการใช้บัตรผ่านทางอัตโนมัติ

ฝ่ายบริหารจัดการจราจร 

 • ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยี ระบบควบคุมการจราจรด้านอำนวยความปลอดภัยและศูนย์บัญชาการกลาง (CCB) 
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมการจราจร รวมทั้งการเสนอแผนพัฒนาและบำรุงรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 • บริหารจัดการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 • อำนวยการจราจรและความปลอดภัย โดยดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล และบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านระบบควบคุมการจราจรด้านอำนวยความปลอดภัยและศูนย์บัญชาการกลาง (CCB) 
 • รวบรวมข้อมูลและประเมินผลด้านสถิติเกี่ยวกับปัญหาจราจรบนสายทาง จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและอื่น ๆ พร้อมวิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการแก้ไขปัญหา 
 • ประสานงานการจัดการปัญหาจราจรภาคสนามให้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด 
 • ควบคุม ดูแล พัฒนาระบบบริการสารสนเทศ แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สื่อสังคมออนไลน์ และแอพลิเคชั่น

ฝ่ายตรวจสอบรายได้ 

 • ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิธีการตรวจสอบรายได้ ทั้งในระบบเปิด ระบบปิด ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ และระบบอื่น ๆ 
 • วางแผน ตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจสอบรายได้จากการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง สัญญาสัมปทาน และโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 • สอบทานข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที่รับตรวจ 
 • จัดทำรายงานเสนอปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาต่อไป 

 

ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

 • วางแผนและพัฒนา แผนดำเนินงาน แผนบำรุงรักษาของทรัพย์สิน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าและสื่อสารทุกประเภท เว้นแต่ทรัพย์สิน งานทางที่รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยี การบริหารการบำรุงรักษาทรัพย์สินและระบบโครงข่ายไฟฟ้าและสื่อสาร 
 • กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคารของอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และอาคารศูนย์บัญชาการกลาง (CCB)    
 • วางแผน ตรวจสอบ งานซ่อมและบำรุงรักษา ติดตาม และประเมินสภาพเครื่องจักรยานพาหนะ และอื่น ๆ 
 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล งานซ่อมแซมฉุกเฉินและงานบำรุงรักษา ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ IP Phone ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลแบบสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักและย่อย 
 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล งานซ่อมแซมฉุกเฉินและงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบบนสายทาง 
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการสื่อสาร เพื่อขยายเขตการให้บริการรองรับกับการทำงานของหน่วยงาน 

 

ฝ่ายบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 

 • วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแลศูนย์ควบคุมกลางสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา และประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • เสนอแผนพัฒนางานบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 • รวบรวมข้อมูลและประมวลผลด้านสถิติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

 • วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัยและงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผน และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัย และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้าง         
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น 
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย