Mr.KAMOL  MANTHAM  

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

E-mail : 


อำนาจหน้าที่

- สำรวจ รังวัด และคำนวณราคาที่ดินและทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง   

- ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง  

- ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง   

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  


ส่วนบริหาร

-รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และสัญญา   

- จัดทำทะเบียนที่ดิน   

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    


ฝ่ายแผนงาน   

- ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางหลวงเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนัก    

- ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบการจัดกรรมสิทธิ์ 

  ที่ดินให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

- จัดทำแผนปฏิบัติการ (Operation  Plan) ระยะสั้นและระยะยาว 

- จัดทำแผนงบประมาณระยะสั้นและระยะยาว    

- ติดตามประเมินผล 


กลุ่มจัดหาที่ดิน   

- พิจารณาวางหลักการค่าทดแทนที่ดินและ พืชผล   

- ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในงานทาง    


กลุ่มสำรวจและประมาณราคา

-สำรวจที่ดินและทรัพย์สินซึ่งอยู่ในที่ดิน    

- รังวัดที่ดิน   

- คำนวณราคาของที่ดินและทรัพย์สิน   

- จัดทำแผนผังที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในที่ดิน   

- ตรวจสอบการประเมินราคาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง พืชผล และทรัพย์สินอื่น  

- ขออนุมัติกรมจ่ายค่าทดแทน 


กลุ่มอุทธรณ์   

- พิจารณาและดำเนินการขออุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดิน และทรัพย์สิน    

- ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ ป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดินของส่วนราชการอื่น   

- ดำเนินการขอสงวนที่ดินนอกเขตทางเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องสมบูรณ์