Mr.NARIN  SRISOMPUN  

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1

E-Mail : 

__________________________________________

อำนาจหน้าที่

- กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง   

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และสัญญา 

-รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ

- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา   

- วางแผนดำเนินการก่อสร้างและบูรณะทางให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการของกรม 

- วางแผนดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง 

- กำหนดมาตรฐานวิธีการก่อสร้างและการควบคุม

- ควบคุมโครงการก่อสร้างและบูรณะทางดำเนินการด้วยวิธีจ้างเหมาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

- ให้คำแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมก่อสร้าง

- ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบบริหารการก่อสร้าง

- เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด  

ศูนย์สร้างทาง (ศ.ศท.ตาก, ลำปาง, หล่มสัก สังกัด สท.1)   

-รับผิดชอบงานก่อสร้างและบูรณะทางโดยวิธีดำเนินการเองและงานฝึกอบรมด้านวิศวกรรมงานทางและวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับงานทาง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ   

- สำรวจหาแนวทางที่เหมาะสม

- วางแนวศูนย์กลางทางพร้อมวางโค้งวัดระยะทำหมุดพยาน หมุดหลักฐาน หมุดระดับ Profile, Cross Section

- สำรวจรายละเอียดสองข้างทางและช่องน้ำ

- เขียนแผนที่

- ออกแบบทางด้าน Geometric Design และ Pavement Design

- คำนวณออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์และอุทกวิทยาสำหรับอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

  ที่กรมกำหนด  

ฝ่ายแผนงาน 

 - จัดทำแผนดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการก่อสร้างของกรม

- ติดตาม ประเมินผล เพื่อเสนอการแก้ไขปรับปรุงในการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป 

- รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์สถิติข้อมูลและรายงานต่างๆ  

 

 ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง    

- ดำเนินงานก่อสร้างทางโดยวิธีดำเนินการเอง ได้แก่ งานดิน งานท่อและสะพาน งานตบแต่งและรองพื้นทาง งานพื้นทางและ 

  ไหล่ทาง งานผิวทาง และงานจราจรสงเคราะห์และอื่นๆ  

 

ฝ่ายตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม    

 - สำรวจหาแหล่งวัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมสำหรับใช้ในการก่อสร้าง    

 - วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพวัสดุ    

 - ออกแบบส่วนผสมวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด    

 - ออกแบบแนะนำโครงสร้างของทางตลอดจนออกแบบแก้ไขทางที่ได้รับความเสียหาย  

ฝ่ายเครื่องกล   

- วางแผนการใช้ การบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ในการก่อสร้างทางของศูนย์สร้างทาง