Mr.SUTHICHAI  SONTHIMUL

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2

อำนาจหน้าที่

- กำกับ ควบคุม และดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 

- จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 

- กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 

- ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 

- ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง  เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมและหน่วยงานอื่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานสถิติ 

- รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน   

 -  วางแผนดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างงานก่อสร้างและบูรณะทาง 

- จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นและราคากลางของงานก่อสร้างและบูรณะทาง 

- กำกับ ควบคุมและดำเนินการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและบูรณะทาง 

- ควบคุมโครงการก่อสร้างและบูรณะทางซึ่งดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างและบูรณะทาง 

- เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารโครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง

 

- วางแผนดำเนินการงานก่อสร้างและบูรณะทาง ให้สอดคล้องแผนงาน โครงการของกรม 

- ร่วมกำหนดมาตรฐานวิธีการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างและบูรณะทาง 

- ให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคนิค วิธีการก่อสร้างและบูรณะทาง 

- ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานก่อสร้างและบูรณะทาง 

- พิจารณาเสนอการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างและบูรณะทาง 

- ศึกษา วิเคราะห์ ร่วมกำหนดมาตรฐาน มาตรการ วางระบบงาน กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามประเมินผล พัฒนางาน และ 

  ประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างกับหน่วยงานต่าง ๆ 

- ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดมาตรฐาน มาตรการ วางระบบ ควบคุม   กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษา ตรวจสอบ 

  ติดตาม ประเมินผล พัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินโครงการในพื้นที่เป็นไปด้วยความราบรื่น 

  โดยคำนึงถึงมิติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง 

- เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบแผนงาน ติดตามประเมินผลของงานก่อสร้าง และบูรณะทางของศูนย์สร้างทาง 

- กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์สร้างทาง 

- กำกับการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและ องค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนา 

  บุคลากรของกรมและหน่วยงานอื่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา 

- จัดทำแผนการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับ กองฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการอำนวยความสะดวก ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย