Mr.VARIN  UTAKRIT 

ผู้อำนวยการ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

E-Mail : 


อำนาจหน้าที่

 • กำหนดและจัดทำมาตรฐาน วางแผนและควบคุมการใช้และการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
 • บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
 • บริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรม
 • ดำเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
 • วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนแผนงานและมาตรฐาน  

 • กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านเครื่องจักรกล และการประหยัดพลังงานของกรม  
 • วางแผนหลักการจัดหา การใช้งาน การซ่อม การบำรุงรักษา การปรับปรุงพัฒนา และการทดแทนและจำหน่ายเครื่องจักรกล  
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานหลักของสำนักฯ
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลในกระบวนการบริหารจัดการเครื่องจักรกล 
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลด้านเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม 
 • กำหนดแผนและมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนัก
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล  

 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ ออกแบบ เพื่อสร้าง ผลิต หรือปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
 • สร้าง ผลิต ปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
 • พิจารณาตรวจสอบ ทดสอบและติดตามประเมินผล เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้าง ผลิต ปรับปรุงพัฒนา  
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารเครื่องจักรกล  

 • วานแผนการให้บริการเช่าใช้ แผนการซ่อมบำรุงรักษา แผนการจำหน่ายและแผนการจัดหาเครื่องจักรกลประจำปี  
 • ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการจัดการเครื่องจักรกล ทั้งในด้านการจัดหา การเช่า การใช้งาน การโอนย้าย การซ่อมบำรุงรักษา การจำหน่าย และทดแทนเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามนโยบายและแผน หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/และวิธีที่กำหนด 
 • อำนวยการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมเครื่องกล 
 • กำหนดรหัสหมายเลข ควบคุม กำกับดูแล ทะเบียนและประวัติเครื่องจักร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์โรงงาน
 • จัดการงานด้านทะเบียนรถยนต์ และด้านการประกันภัย เครื่องจักร ยานพาหนะของกรม ตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง 

 •  จัดทำแผนให้บริการเช่าใช้เครื่องจักรกลในความรับผิดชอบ  
 •  วางแผนการซ่อมบำรุงรักษา การจัดหาชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การจำหน่ายและการทดแทนเครื่องจักรกลส่วนกลาง 
 •  ให้บริการเช่าใช้เครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ แก่หน่วยงานภายในกรมทางหลวง ส่วนกลาง และผู้เช่าภายนอกกรมทางหลวง  
 •  สนับสนุนเครื่องจักรกลส่วนกลางให้ศูนย์เครื่องจักรกลภูมิภาค
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
 • ตรวจสอบ ควบคุม การใช้ การซ่อม บำรุงรักษา และการจำหน่าย เครื่องจักรกลส่วนกลางให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด
 • ติดตาม ประเมินผล การบริการเช่าใช้ การซ่อมบำรุงรักษา การจัดหาชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และการจำหน่ายเครื่องจักรกลส่วนกลาง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียน 

 • จัดทำแผนประมาณการ รายรับ-รายจ่าย การตรวจสอบและเบิกจ่าย รวมทั้งจัดสรรและโอนเงินขายบิลของเงินทุนหมุนเวียน 
 • จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามระเบียบของเงินทุนหมุนเวียนและกระทรวงการคลัง   
 • วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ คำนวณรายได้ การเงิน และการบัญชีเงินทุนหมุนเวียน  
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า

 • วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการ โครงข่ายระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้าของกรม ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 • ศึกษาค้นคว้า พิจารณา กำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ ติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ ของกรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
 • กำหนดรหัสหมายเลข ควบคุม กำกับ ดูแลทะเบียน และประวัติเครื่องมือสื่อสารของกรม
 • ติดตามประเมินผลการใช้งานเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ดูแลจัดการและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของกรม ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม การบำรุงรักษา เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริการยานพาหนะและบำรุงรักษาทั่วไป  

 •  ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ 
 •  ซอมบำรุงรักษาเครืองมือ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป  
 •  วางแผนจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุ 
 •  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารพัสดุ 

 • บริหารพัสดุ เครื่องจักรกลสำหรับการซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร โดยการวางแผนจัดหาให้สอดคล้องกับแผนการซ่อม การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ ได้แก่ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย