พิมพ์

Mr.APICHART  JUNTARASUP


รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ 

(ผู้บริหารสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ CIO) 

E-mail :

โทรศัพท์ : 0 2354 6668 ต่อ 21000 , 21001


ประวัติการรับราชการ

30 มกราคม  2530

วิศวกรโยธา 3  กองวางแผน

1 กุมภาพันธ์  2532

วิศวกรโยธา 4  กองวางแผน

1 มิถุนายน  2535

วิศวกรโยธา 5  กองก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพิเศษ

10 ธันวาคม  2537

วิศวกรโยธา 6  ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

15 กรกฏาคม  2542

วิศวกรโยธา 7  ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

11 สิงหาคม  2543 

วิศวกรโยธา 8  สำนักก่อสร้างทางที่ 3

11 ธันวาคม  2551

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สำนักก่อสร้างทางที่ 1

24 เมษายน  2556

รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ  ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)  สำนักก่อสร้างทางที่ 1

27 ธันวาคม  2556 

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักก่อสร้างทางที่ 1

28 ธันวาคม  2558 

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทางหลวงที่ 6

15 สิงหาคม  2559

ผู้อำนวยการสำนัก  สำนักก่อสร้างทางที่ 1

15 กันยายน  2560

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง

 

หมวด: ข้อมูลองค์กร