พิมพ์

Mr.SITTICHAI  BOONSAAT

วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง


ประวัติการรับราชการ

19 กรกฎาคม 2532

 วิศวกรโยธา 3 กองสำรวจและออกแบบ 

 1 สิงหาคม 2534           

 วิศวกรโยธา 4 กองสำรวจและออกแบบ

 1 พฤศจิกายน 2536

 วิศวกรโยธา 5 กองสำรวจและออกแบบ

 23 มกราคม 2540

 วิศวกรโยธา 6 สำนักสำรวจและออกแบบ

 24 เมษายน  2543 

 วิศวกรโยธา 7 สำนักสำรวจและออกแบบ

 24 มกราคม  2545 

 วิศวกรโยธา 8 สำนักสำรวจและออกแบบ 

 11 ธันวาคม 2551

 ชำนาญการพิเศษ  สำนักสำรวจและออกแบบ

 17 กุมภาพันธ์  2553

 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง)สำนักสำรวจและออกแบบ   

 27 มกราคม  2554 

 ผู้อำนวยการกอง  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 26 มิถุนายน  2560 

 ผู้อำนวยการสำนัก  สำนักสำรวจและออกแบบ

 15กันยายน  2560 

 รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านวางแผน  และวางโครงการก่อสร้าง

หมวด: ข้อมูลองค์กร