พิมพ์

Mr.VANCHAK CHAYAKUL

วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย


ประวัติการรับราชการ

16 กรกฎาคม 2529              
วิศวกรโยธา 3 งานวางโครงการ กองวางแผน                       
1 มีนาคม 2531  วิศวกรโยธา 4 งานวางโครงการ กองวางแผน 
1 มีนาคม 2533  วิศวกรโยธา 5 งานวางโครงการ กองวางแผน 
1 กุมภาพันธ์ 2537  วิศวกรโยธา 5 งานวางแผน กองวางแผน 
12 กันยายน 2537  วิศวกรโยธา 6ว. งานวางแผน กองวางแผน 
26 มีนาคม 2541  วิศวกรโยธา 6ว. กลุ่มงานวางแผน สำนักแผนและโครงการทางหลวง                
14 กันยายน  2542  วิศวกรโยธา 7วช. กลุ่มงานวางแผน สำนักแผนและโครงการทางหลวง 
16 กรกฎาคม 2545  วิศวกรโยธา 8วช. กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ 
3 เมษายน 2549  วิศวกรโยธา 8วช. กลุ่มงานประเมินผล สำนักวางแผน 
8 ธันวาคม 2549  วิศวกรโยธา 8วช. กลุ่มงานวางแผน  สำนักวางแผน 
26 กรกฎาคม 2550  วิศวกรโยธา 8วช. ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ สำนักสำรวจและออกแบบ 
9 ตุลาคม 2550  วิศวกรวิชาชีพ 9วช. กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ 
1 กันยายน 2551  วิศวกรวิชาชีพ 9วช. กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ 
11 ธันวาคม 2551  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ 
27 มกราคม 2558  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ สำนักสำรวจและออกแบบ           
28 กันยายน 2558  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สำนักแผนงาน 
2 มิถุนายน 2559

 

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ

2 กรกฎาคม 2560

รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง

11 กันยายน 2561

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอำนวยความปลอดภัย)
วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง

 

หมวด: ข้อมูลองค์กร