พิมพ์

 

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

งานธุรการ 

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง 

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1   

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2  

หมวด: ข้อมูลองค์กร