พิมพ์

MR.KOSINTRA JETIYANONTA

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ


อำนาจหน้าที่

- ศึกษา กำหนด และจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการทดสอบวัสดุและการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุง  

  รักษาทางหลวง 

- ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทางและเสนอปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ใช้กับงานทางปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

  ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

ส่วนบริหาร 

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา 

- รวบรวม ติดตามรายงาน และให้ข้อมูลต่างๆ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานตรวจสอบ และแนะนำวัสดุสร้างทาง 

- ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลด้านคุณภาพวัสดุ เช่น ข้อกำหนดรายละเอียดของโครงสร้างชั้นทาง เครื่องมือทดลองและ    

  อุปกรณ์ด้านวิชาการต่างๆ ของแต่ละโครงการ 

- ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุที่ใช้ในสนาม รวมถึงการออกแบบส่วนผสม และแนะนำด้านการใช้วัสดุอย่างมีคุณภาพ 

  และถูกต้องตามข้อกำหนดและหลักวิชาการ 

- ตรวจสอบและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาด้านวิชาการที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 

ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง 

- สำรวจรากฐาน เจาะสำรวจ เก็บตัวอย่าง ทดสอบความแข็งแรงของชั้นรากฐาน และตรวจสอบจำแนกชนิด คุณสมบัติ  

  ลักษณะวัสดุของชั้นรากฐาน 

- สำรวจ วัสดุสร้างทาง สำรวจขุดเจาะ เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบจำแนกชนิด คุณสมบัติ ลักษณะวัสดุ ก่อสร้าง ตั้งแต่วัสดุ 

  ดินเดิม วัสดุดินคันทาง วัสดุชั้นทางไปจนถึงแหล่งวัสดุ 

- ตรวจสอบและประเมินสภาพทาง โดยสำรวจ ทดสอบ และประเมินสภาพทางในด้านต่างๆ เช่น ความแข็งแรงของโครง 

  สร้างชั้นทาง ความเสียหายของผิวทาง และความเรียบของถนน 

- บันทึก รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จัดการข้อมูลให้เข้าระบบข้อมูลกลาง 

- ศึกษา และพัฒนางานด้านเทคนิคให้ทันสมัย 

ส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง 

- ออกแบบแนะนำคันทางและแก้ไขการพังทลาย การทรุดตัว และการเลื่อนไหลของคันทาง 

- ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง 

- ออกแบบแนะนำโครงสร้างลักษณะพิเศษ 

- ศึกษาวิธีการและเทคโนโยลีสมัยใหม่เกี่ยวกับการออกแบบและนำมาใช้ประโยชน์ 

ส่วนออกแบบและตรวจสอบ ผิวทางแอสฟัลท์ 

- ออกแบบวัสดุส่วนผสมผิวทางแอสฟัสท์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 

- ตรวจสอบแบบวัสดุส่วนผสมผิวทางแอสฟัสท์ 

- ตรวจสอบคุณภาพส่วนผสมผิวทางแอสฟัสท์ คอนกรีต และผิวทางชนิดต่างๆ ประจำโครงการ 

- ให้คำแนะนำในการก่อสร้างและการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัสท์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ 

- เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัสท์ 

- ศึกษาพัฒนา และกำหนดมาตรฐานงานผิวทาง แอสฟัสท์ 

ส่วนธรณีวิศวกรรม 

- สำรวจ ตรวจสอบลักษณะชั้นดินและหินในระดับลึก (Subsurface Investigation) บริเวณที่จะก่อสร้างหรือก่อสร้าง  

  แล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะมีปัญหาและบริเวณฐาน รากสะพานโดยการ สำรวจทางธรณีวิศวกรรมและธรณีฟิสิกส์ 

- ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสียหายทางธรณีวิศวกรรมและการเคลื่อนตัวของ 

  เชิงลาด (Slide) ต่องานทาง 

- สำรวจและตรวจสอบหาแหล่งวัสดุทางธรณีวิทยา 

- ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของหินด้านธรณีวิทยา 

- รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิศวกรรมงานทางเพื่อการศึกษาอบรม ค้นคว้าและอ้างอิง 

- ศึกษาวิธีการเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานทาง 

ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ 

- วิเคราะห์วัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้ในงานทาง เช่น ราวกันอันตราย แผ่นยางรองคอสะพาน ปูน น้ำ 

  ดิน ฯลฯ 

- วิเคราะห์วัสดุงานทางและงานจราจร ได้แก่ วัสดุใช้ทำเครื่องหมายจราจร วัสดุใช้ทำป้ายจราจร โลหะและวัสดุงานทางอื่นๆ 

- วิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ วัสดุแอสฟัสท์ทุกชนิด น้ำมันหล่อลื่น วัสดุยารอยต่อคอนกรีต และวัสดุอุดรอย 

  ต่อคอนกรีต 

- ควบคุมคุณภาพแอสฟัสท์ที่โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิต คลังน้ำมัน 

- กำหนดมาตรฐานงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งตรวจสอบและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ 

ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 

- ทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของดินที่ใช้ในงานออกแบบงานทาง 

- ทดสอบคุณภาพหิน กรวด ทรายที่ใช้ในงานทาง 

- ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต ทดสอบแท่งคอนกรีตและคานคอนกรีต 

- ทดสอบคุณสมบัติทางกล เหล็กเส้น แผ่นเหล็กอลูมิเนียม ฯลฯ 

- ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงานทาง เช่น ป้ายจราจรสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ราวเหล็ก ลูกฟูกกันรถ แผ่นกระเบี้ยงปู -  

  ทางเท้า ฯลฯ 

ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด 

- กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุงานทาง 

- กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดวิธีการทดสอบวัสดุงานทาง 

- กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุงทาง 

- ปรับปรุงมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ทันสมัยโดยศึกษาข้อมูลทั้งจากในและต่างประเทศ 

- รวบรวมข้อมูลสถิติและมาตรฐานงานทางต่าง ๆ 

- ศึกษาและพัฒนาทางเทคนิคให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

หมวด: ข้อมูลองค์กร