พิมพ์

Mr.PUBANAI  PAIBOONSIN

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล

e-mail: Trass_5doh.go.th

อำนาจหน้าที่

ส่วนบริหาร 

กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด 

 

กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง 

 

กลุ่มประเมินผล 

หมวด: ข้อมูลองค์กร