พิมพ์

 Mr. THEERAPON SAMUTRAPRAPOOT

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

- จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม งานสวัสดิการบุคลากรของกรม 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 


งานธุรการ   

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญาของกอง 

- จัดทำรายงานประจำปีของกอง 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


กลุ่มพัฒนาระบบงาน   

- ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง รวมทั้งติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผน 

- ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 

- ปรับปรุงการมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 

- กำหนดมาตรฐาตร หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

- ประยุกต์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ปรับปรุงการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายในกรม 

- ควบคุมแบบฟอร์มของกรม 

- ดำเนินการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกรม 

- ดำเนินการกิจกรรม ๕ ส ของกรม  


ฝ่ายวางแผนกำลังคน   

- วางแผนอัตรากำลังข้าราชการ 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกลุ่มตำแหน่งต่างๆ เพื่อการบริหารงานบุคคล 

- กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความต้องการของตำแหน่ง และคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่ง 

- ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับแผนงานของกรม 

- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง 

- กำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนข้าราชการ 

- พิจารณากำหนดทางก้าวหน้าของตำแหน่ง และแผนการสืบทอดตำแหน่ง 

- ประเมินผลการใช้ตำแหน่งและอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ 


ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  

- จัดทำ บันทึก เก็บรักษา และควบคุมทะเบียนประวัติ บัตรประวัติ แฟ้มประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 

- บริการข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล สถิติข้อมูลประวัติบุคคลในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 

- ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าพนักงานทางหลวง 

- ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ การลา บำเหน็จ 

  บำนาญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินค่าทำขวัญ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ 

- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและรักษาทะเบียนประวัติให้ทันสมัย 


ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ  

- ดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 

- ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ 

- กำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนข้าราชการ(Rotation) 

- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

- จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 

- จัดทำหลักเกณฑ์ แก้ไขและปรับปรุงเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนระดับข้าราชการ 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานของสายงานประเภททั่วไป 

- ดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิและเงินประจำตำแหน่ง 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองหน้าที่ราชการ 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.พ. กรม 

- ดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

- ดำเนินการโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(High Performance and Potential system-HiPPs) 

- ให้คำปรึกษา ชี้แจ้ง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนให้กับผู้บังคับบัญชาและบุคลากรของกรม


ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์   

- ดำเนินการด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้อยู่แล้ว 

- ดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรมทางหลวง 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกรม 

- ดำเนินการงานโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลกับการทำงาน 

- ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประเภทต่าง ๆ ของกรม 

- ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาล กระทรวงคมนาคมและกรม หรือการขอความร่วมมือจากส่วน 

  ราชการอื่น


ฝ่ายวินัย   

- ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างรักษาวินัย 

- ดำเนินการทางวินัย ตลอดจนการสั่งลงโทษ 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพักราชการ  การให้ออกจากราชการ 

- ดำเนินการเรื่องการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

- ร่วมกับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน กองการเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลชี้แจงข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  รวมทั้งจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องในกรณีต่างๆ  

- ดำเนินการสรรหา อ.ก.พ. กรมทางหลวง


 ฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม 

- จัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์(๔ปี) และแผนปฏิบัติการ(รายปี)ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ดำเนินการเสริมสร้างจริยธรรมและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับของกรม 

- ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกรม ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ(รายปี) รวมทั้งติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผน 

- ดำเนินการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสภายในกรม 

- ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

- ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแลให้เจ้าหน้าที่ของกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

- ดำเนินการอื่นใด ตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 


ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการและลูกจ้าง 

- จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 

- ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ 

- จัดทำหลักเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขและดำเนินเกี่ยวกับการจ้าง การจัดทำสัญญาจ้างและการแต่งตั้งพนักงานราชการ 

- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ 

  และของลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนค่าจ้าง 

- จัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ตัดโอน เลื่อนค่าจ้าง ปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ 

- จัดทำหลักเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 

- ดำเนินการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรณีตำแหน่งว่างและเกษียณอายุ 

- ให้คำปรึกษา ชี้แจ้ง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนค่าจ้างของพนักงานราชการและลูกจ้าง 

  ให้กับผู้บังคับบัญชาและบุคลากรของกรม

หมวด: ข้อมูลองค์กร