พิมพ์

 

ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

E-mail : 


อำนาจหน้าที่

งานธุรการ  

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ   

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


งานการแพทย์  

- ตรวจและรักษาโรคให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค   


งานเภสัชกรรม  

- ตรวจสอบคุณสมบัติของเวชภัณฑ์และตัวยา ก่อนดำเนินการจัดซื้อ   

- ปรุงยา   

- ควบคุมการจ่ายเวชภัณฑ์ และเก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี 

  


งานทันตกรรม  

- ตรวจและรักษาทางด้านทันตกรรม หัตการ และทันตกรรมประดิษฐ์ และกุมารทันตกรรม

หมวด: ข้อมูลองค์กร