พิมพ์

Mr.TAWEE  GASISAM-ANG   

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพัสดุ

e-mail:


อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของกรม  

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


งานธุรการ  

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญาของกอง  

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ   

- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไปของกรม  

- ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไปของกรม ให้ทันกับวิวัฒนาการสมัยใหม่อยู่เสมอ  

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร/ยานพาหนะ ให้สอดคล้องกับ 

  แผนงานของกอง  

- จัดทำทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไปประจำปีของกรม แจกจ่ายให้หน่วยงานทราบ 

  เพื่อการอ้างอิงหมายเลขรหัสคุณลักษณะเฉพาะในการเบิกพัสดุ หรือการขอจัดตั้งงบประมาณ  

- ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานในเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไป ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ 

  งานพัสดุแก่หน่วยงานของกรม


ฝ่ายจัดหา 1   

- ดำเนินการจัดซื้อและจ้างตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา พิเศษ กรณีพิเศษ 

  และประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  


ฝ่ายจัดหา 2   

- มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายจัดหา 1  


ฝ่ายบัญชีพัสดุ   

- ควบคุมพัสดุทางบัญชีและกำหนดรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ทั่วไป  

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานพัสดุของทุกหน่วยงานในกรมให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  

- ตรวจสอบการรายงานพัสดุของทุกหน่วยงานของกรม  

- ควบคุมการบริจาคพัสดุที่มีผู้มอบให้หน่วยงานต่างๆ 

- จัดทำรายงานงานพัสดุ 

- รับมอบพัสดุที่ได้รับจากการจัดหาและดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 


ฝ่ายคลังพัสดุ   

- พิจารณากำหนดความต้องการการใช้แบบพิมพ์ของทุกหน่วยงานต่างๆในกรม และน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของหน่วยงาน 

  ในส่วนกลาง (ยกเว้นสำนักเครื่องกลและสื่อสาร)   

- บริหารคลังแบบพิมพ์ คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยแจกจ่ายตามแผนที่กำหนด 

- ดำเนินการจัดส่งพัสดุให้หน่วยงานผู้เบิก  

- ควบคุมการผลิต และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งพัสดุไปให้หน่วยงานผู้เบิก 

 

หมวด: ข้อมูลองค์กร