พิมพ์

Sittichai Vananuvethapong

ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

- กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการงานบำรุงรักษาทาง

-ศึกษา และพัฒนาการบริหารและบำรุงรักษาทาง รวมทั้งประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานบำรุงทาง

-กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทาง

-จัดทำแผนงาน มาตรการ และมาตรฐานเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  


ส่วนบริหาร  

- บริหารงานทั่วไปของสำนัก ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา   

- รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ    

- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     


กลุ่มกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานบำรุงทาง  

- กำหนดแผนกลยุทธ์จากผลการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางในงานบำรุงทาง งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง และข้อเสนอ แนะจากสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทางเพื่อนำมาจัดทำแผนระยะยาว ระยะกลาง และแผนประจำปี ให้ สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรม และกระทรวง   

- จัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณ ประจำปีของงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง   

- วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางเพื่อประกอบการชี้แจงต่อ กระทรวง สำนักงบประมาณ   กรรมาธิการวิสามัญฯ และสภาผู้แทนราษฎร   

- ปรับแผนงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางตามงบประมาณที่ได้รับให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์   

- ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแผนงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางแก่ สำนักทางหลวง แขวงการทาง หมวดการทาง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 


กลุ่มบริหารการดำเนินงาน     

- ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทางให้เป็นไปตามเป้าหมายและหลักวิชาการด้วยความ ถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ   

- เร่งรัด ติดตาม และกำกับการดำเนินงานบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทางและหมวดการทาง   

- ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมบำรุงทางแก่สำนักทางหลวง แขวงการทางและหมวดการทาง


ส่วนประเมินผล และประมวลผลข้อมูลข่าวสาร   

- ศึกษาและติดตามผลกระทบของงานบำรุงทางและที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานสากล   

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทาง และงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และ  หมวดการทาง   

- ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงานบำรุงทาง และงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และ  หมวดการทาง   

- ตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณงานและระยะทางควบคุมของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง    

- ประมวลข้อมูลข่าวสารงานบำรุงทาง งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง และงานอุบัติภัย เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและคาดการณ์  ให้รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง    


ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  

- ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะอย่างเป็นระบบให้สอดคล้อง กับแนว นโยบาย  ของกรม  กระทรวง และคณะรัฐมนตรี   

- ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด   

- ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด่านชั่ง น้ำหนักทั่วประเทศ


ส่วนบริหารทรัพย์สิน   

- สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำทะเบียนที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างนอกเขตทางทั่วประเทศ

- ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารบ้านพักของสำนักทางหลวง แขวงการทาง หมวดการการทาง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หลักวิชาการ ด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

- ดำเนินการเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบกรมธนารักษ์

- พิจารณาแก้ปัญหาระวังชี้แนวเขต และแก้ไขบัญชีเขตทางให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง

- ดำเนินการเรื่องขอใช้ ขอเช่า และแลกเปลี่ยนที่ดินกรมทางหลวง และการขอใช้ที่ดินส่วนราชการอื่นเพื่อประโยชน์ในงานทาง

- ควบคุมดูแลที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้างของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

- จัดทำระบบฐานข้อมูลการตีราคาสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างตามนโยบายกระทรวงการคลัง ในการปฏิรูประบบบริหารงบประมาณเกณฑ์บัญชีคงค้าง

- จัดทำระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในลักษณะการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล

- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศเรื่องการตีราคาทรัพย์สินและแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 


ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย  

- รายงานอุบัติภัยและตรวจสอบค่าเสียหายเพื่อเสนอของบประมาณในการซ่อมทางให้การจราจรผ่านได้ และซ่อมแซมคืนสู่  สภาพเดิม   

- ประสานงานและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย   

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางในช่วง เทศกาล วันหยุด และ วันนักขัตฤกษ์   

- เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทาง แก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงทั่วประเทศ   

- เป็นศูนย์กลางการรายงานอุบัติภัยบนทางหลวง ต่อผู้บริหารกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาสั่งการ  


กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง  

- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงทาง ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางเข้าสู่มาตรฐานสากล   

- ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานบำรุงทาง   

- ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพความเสียหายของทางตามระบบบริหารงานบำรุงทาง เพื่อนำไปกำหนด กลยุทธ์และแผนงาน 

  บำรุงทาง   

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางแก่สำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง 

หมวด: ข้อมูลองค์กร