พิมพ์

Mr.SURACHAI  SRILENAWAT  

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


อำนาจหน้าที่

-จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม 

-ศึกษาและพัฒนา เพื่อกำหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวง 

-ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งการประเมินผลโครงการก่อสร้างทาง

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนบริหาร  

- รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และสัญญา 

- รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

 

กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน  

- วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานโครงการ ก่อสร้าง บูรณะทางและสะพานทั่วประเทศ  

- วิเคราะห์รายประมาณการของบประมาณประจำปีของกรม  

- ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนดำเนินงานโครงการย่อย  

- ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ  

- ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างและบูรณะในระหว่างการก่อสร้าง  

- วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับรายจ่ายของแต่ละโครงการ และพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ โครงการ ก่อสร้าง บูรณะทางและสะพาน  

- ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารโครงการก่อสร้าง บูรณะทางหลวง

 

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย   

- กำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารงานทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง เทคโนโลยี และนโยบายรัฐบาล   

- วิเคราะห์การดำเนินงานของกรมทั้งด้านงานทางและงานบริหารจัดการ  

- ศึกษาและติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

- ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการด้านทางหลวง  

- ศึกษาวิเคราะห์การลงทุนด้านทางหลวงทั้งเงินงบประมาณ เงินกู้ และแหล่งเงินอื่นๆ เพื่อกำหนดแผนการลงทุน  

- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวง 

 

กลุ่มงานประเมินผล   

- ประเมินผลโครงการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง   

- ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง รวมทั้งแผนงานและโครงการ ทางหลวงอื่นๆ  

- จัดทำข้อกำหนด คัดเลือก ควบคุม และกำกับการประเมินผลโครงการทางหลวงที่แล้วเสร็จซึ่งประเมินโดยบริษัท ที่ปรึกษา   

- ศึกษาพัฒนาและจัดทำคู่มือการประเมินผลโครงการทางหลวง  

- จัดทำรายงานแล้วเสร็จโครงการสำหรับแต่ละสัญญาเงินกู้   

- รวบรวมและจัดทำระบบข้อมูลเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการทางหลวง

 

กลุ่มงานวางแผน    

- ศึกษา และวางแผนพัฒนาทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว   

- วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ วางโครงข่ายทางหลวง และกำหนด มาตรฐานทางหลวงระหว่าง  ประเทศรวมทั้งประสานงานและดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการให้เป็น ไปตาม แผนการให้และขอรับความร่วมมือและ ช่วยเหลือกับต่างประเทศ  

- ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมของโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงและ สะพาน  

- จัดทำข้อกำหนด คัดเลือก ควบคุม และกำกับการศึกษาความเหมาะสมก่อนการลงทุนของโครงการทางหลวงที่ดำเนินการ โดยบริษัทที่ปรึกษา  

- ศึกษาพัฒนาและจัดทำคู่มือการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการทางหลวง  

- ศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ความต้องการระบบโครงข่ายทางหลวงในความรับผิดชอบ  

- วิเคราะห์จัดทำระบบทางหลวง ประเภททางหลวง ระบบหมายเลขทางหลวง ระยะควบคุมทางหลวง ลงทะเบียนทางหลวง และเผยแพร่ข้อมูล  

- จัดทำ ปรับปรุง และเผยแพร่แผนที่ทางหลวง 

หมวด: ข้อมูลองค์กร