พิมพ์


Miss.THUNYAPORN  TUNTOPAS 

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- บริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเงิน และงานบัยชี งานพัสดุและสัญญา 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

 

กลุ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมของโครงการทางหลวงรวมทั่ง จัดเตรียม แผนงานการมีส่วนร่วม ของประชาชนของโครงการทางหลวง 

- จัดทำรายงานข้อกำหนด(TOR)คัดเลือก ควบคุม และกำกับการศึกษาที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา  ในการ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการทางหลวง 

- รวบรวม วิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการและเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการทางหลวง 

- ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมทางหลวง ให้มีบทบาทในด้านมวลชน สัมพันธ์ และการเผยแพร่นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมงานทางแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ใช้ทางและ ประชสชนทั่วไป เพื่อรับฟังปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการพัฒนาทางหลวง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรม ทางหลวงให้เร่งดำเนินการแก้ไข ให้ทันท่วงที 

- ประสานกับหน่วยงานภายนอกกรมทางหลวง ในงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคม และการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน 

 

กลุ่มงานศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

- ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะโครงการทางหลวงที่ต้องได้รับการพิจารณาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ของโครงการทางหลวง 

- จัดทำรายการข้อกำหนด(TOR)คัดเลือก ควบคุม และกำกับการศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม(EIA) และการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวงที่ดำเนินการโดย บริษัทที่ปรึกษา 

- ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน โครงการทางหลวง   ที่ไม่เข้าข่ายตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตามลักษณะที่ตั้งของโครงการที่มีโอกาสก่อให้เกิด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้ 

- ศึกษา กำหนด แนวทาง และมาตรฐานกำหนดงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของงานทาง รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้าน สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพัฒนาทางหลวง 

- ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง 

- ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  รักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบสัญญาก่อสร้างโครงการทางหลวง 

- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการลด ปริมาณการใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำเข้ากระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ รวมทั้งการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติ 

- ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข่าวสารปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบโครงการทางหลวง และ  ประสานแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการชี้แจงและแก้ไข พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในและภายนอกกรมทางหลวง เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ตรวจพบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทางหลวง เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับพื้นที่ซึ่งทางหลวงของกรมทางหลวงตัดผ่านทั่วประเทศ 

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม  กฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงได้ 

- ดำเนินการให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน

 

หมวด: ข้อมูลองค์กร