พิมพ์

 

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

- กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาสะพาน    

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 

ส่วนบริหาร   

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา    

- รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ    

- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา   

- วางแผนดำเนินการก่อสร้างสะพาน ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง   

- ประเมินราคาก่อสร้างเบื้องต้น   

- วางแผนดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง   

- บริหาร กำกับและควบคุมโครงการก่อสร้างสะพาน ซึ่งดำเนินการโดยการจ้างเหมาให้ถูกต้องตามแบบและข้อกำหนดของกรม   

- ให้คำแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมการก่อสร้างสะพานที่พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง    

- เร่งรัดติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง อุปสรรคเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด   

- ตรวจสอบแผน อนุมัติวงเงินงบประมาณใน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ของแขวงการทาง   

- ให้คำแนะนำงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ของแขวงการทาง  

 

กลุ่มงานมาตรฐาน และวิศวกรรมสะพาน   

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การกำหนดราคากลาง การพิจารณาคัดเลือก 

  ตัวผู้รับจ้าง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม และเงื่อนไข  พิเศษในการก่อสร้าง รวมทั้งจัดทำคู่มือ  

- การควบคุมงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน    

- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบวิธีการก่อสร้างและเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ เช่น งานก่อสร้างอุโมงค์, ทางลอด, สะพานขึง, 

  สะพานแขวง หรือโครงสร้างพิเศษต่าง ๆ   

- ศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System) และ  

- ศึกษาวิเคราะห์วิธีการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพานและท่ออุโมงค์   

- จัดลำดับความสำคัญของโครงการก่อสร้าง และบูรณะสะพานและท่ออุโมงค์   

- เสนอแนะให้คำปรึกษาเทคนิคด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสะพานที่พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง   

- ตรวจสอบติดตามและประเมินผลภายในสำนัก เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น   

- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาด้านวิศวกรรมเพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้สะพานในระหว่างการก่อสร้างและ บูรณะสะพาน   

- ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในกรมทางหลวง และ หน่วยงานอื่น

 

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 1-4   

- วางแผน สำรวจออกแบบสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. ตามแบบมาตรฐาน กรณีสะพานความยาวไม่เกิน 120 เมตร   

- งานก่อสร้างและบูรณะสะพานเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น กรณีเกิดอุทกภัย น้ำท่วมทางขาด สะพานชำรุด หรือวิบัติภัยอื่นๆ   

- วางแผนงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน   

- ตรวจสอบและพิจารณาเสนอแผนและงบประมาณการก่อสร้างและบูรณะสะพาน   

- ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ   

- วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างและบูรณะสะพาน 

- กำกับ ดูแลและควบคุมการก่อสร้างและบูรณะสะพานดำเนินการเอง  

- รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนควบคุมกำกับดูแลรักษาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

- วางแผนตรวจสอบติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆ ตั้งแต่การ 

- กำหนดแผนการจัดหา ประวัติ การควบคุมการใช้งาน การเสนอแผนการจัดหาทด  แทน การแทงจำหน่าย และการซ่อมบำรุงรักษา 

  ให้เครื่องจักรพร้อมใช้งาน   

- วางแผนดำเนินการออกแบบ กำกับและควบคุมการก่อสร้างและบูรณะสะพานจ้างเหมาที่มีความยาวช่วงไม่เกิน 20 เมตร  

- งานดำเนินการถมดินคอสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.  

- ดำเนินการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System)  

- ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปฏิบัติงานสนาม (On the job Training) แก่วิศวกรและผู้ปฏิบัติงาน 

หมวด: ข้อมูลองค์กร