พิมพ์

Mr.Pakorn  Milindalekha

ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

 

- ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนงานระยะยาว. ระยะกลางและแผนประจำปีด้านภูมิทัศน์และ สถาปัตยกรรมทางหลวงให้สอดคล้อง 

  กับแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง    

- ออกแบบ วางผัง กำหนดรูปแบบ จัดทำรายละเอียดงานภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ อื่น ๆ บนทางหลวง เพื่อให้ 

  เกิดความเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม รวมทั้งงานในด้านอาคาร สำนักงานและ  บ้านพักด้วย  

- ตรวจสอบ และกำกับการใช้จ่ายงบประมาณงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและหลักวิชาการ 

  เพื่อให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  

- เร่งรัด ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรมทางหลวงให้เป็น ไปตามเป้าหมายและ 

  วัตถุประสงค์   

- จัดทำข้อกำหนดสำหรับงานจ้างเหมา  

- ศึกษาและประเมินผลงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของและสัญญา  

- รวบรวมติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ   

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

    

กลุ่มแผนงานและประเมินผล   

- ศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางแผนงานระยะยาว, ระยะกลาง และแผนประจำปีด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องกับแนว   

- นโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง  

- จัดสรรงบประมาณงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม  

- เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขปัญหาและ 

  อุปสรรคในการออกแบบ วางผังพร้อมประมวลข้อมูลเพื่อนำมาจัดเป็น ฐาน  ข้อมูลในการพัฒนายกระดับมาตรฐาน   

- ให้คำปรึกษาแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแผนงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม 

  

กลุ่มงานออกแบบ   

- ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ   

- ออกแบบ วางผัง กำหนดรูปแบบ จัดทำรายละเอียดงาน ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบอื่น ๆ บนทางหลวง   

- จัดทำข้อกำหนดและพิจารณากำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจ้างเหมาออกแบบ   

- กำกับ ดูแล ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแบบและวัตถุประสงค์   

- ให้ความรู้ คำแนะนำและข้อปรึกษางานด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม    

- เก็บรักษาแบบก่อสร้างที่กรมลงนามอนุมัติ เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง หรือใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ   

- เก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่แบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

หมวด: ข้อมูลองค์กร