พิมพ์

Mr.KONGRIT  PUNYAKAEW 

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

e - mail :  


อำนาจหน้าที่

- ศึกษา พัฒนาและจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบทางและโครงสร้าง  

- สำรวจ และจัดทำแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานของกรมทางหลวง สำรวจและกำหนด 

  แนวและระดับของทางหลวง ตลอดจนจัดทำข้อมูลและระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

- ศึกษาสภาพความเหมาะสมทางด้านธรณีวิทยา 

- ดำเนินการหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบทางหลวงและออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เพื่องานก่อสร้างและ 

  บูรณะทางหลวง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนบริหาร  

- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา 

- รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ   

- วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสำรวจ การสำรวจกันเขต 

- ดำเนินการสำรวจวางโครงข่ายหมุดหลักฐาน สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศโดยวิธีการสำรวจภาคพื้นดิน การสำรวจภาพถ่าย 

  ทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม 

- จัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่  

- ปรับปรุงมาตรฐานงานสำรวจภูมิประเทศ  

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานสำรวจภูมิประเทศของโครงการที่มีการจ้างเหมา 

- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและควบคุมครุภัณฑ์สำรวจภูมิประเทศ 

- ทำการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณออกแบบก่อสร้างและวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาฐานรากต่างๆ 

  และสำรวจลักษณะความมั่นคงของไหล่เขา 

 

กลุ่มงานออกแบบทาง   

- วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านงานออกแบบทางและ ทางแยก  

- ออกแบบทางด้านเรขาคณิตและชั้นโครงสร้างทางของถนน  

- คำนวณและออกแบบด้านชลศาสตร์ อุทกวิทยา และงานระบายน้ำสำหรับงานทาง 

- ออกแบบติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณ ป้ายจราจร และงานออกแบบเบ็ดเตล็ดต่างๆ 

- ออกแบบทางแยกและทางแยกต่างระดับ 

- ออกแบบทางด้านงานอำนวยความปลอดภัยของงานทาง 

- คำนวณปริมาณงานตามรูปแบบที่ออกแบบ 

- จัดทำมาตรฐานการออกแบบทางและปรับปรุงมาตรฐาน ให้ทันสมัย 

- ออกแบบพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาฉุกเฉินในงานทางต่าง ๆ 

- พิจารณาเรื่องขออนุญาตดำเนินการในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 

- จัดทำข้อกำหนดงานจ้างสำรวจและออกแบบงานทาง และทางแยกต่างระดับ 

- ตรวจสอบแบบที่ออกแบบโดยสำนักทางหลวงและ ศูนย์สร้างทาง 

- กำกับดูแลงานออกแบบโดยวิธีจ้างเหมา 

 

ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา  

- แปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการสำรวจและตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยา สำรวจดินคันทาง 

  กำหนดหาแหล่งวัสดุก่อสร้างทาง ติดตามการใช้วัสดุก่อสร้าง และประเมินหรือเสนอแนะความเหมาะสมของแนวทาง  

- สำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้างงานทางและสภาพทางธรณีวิทยาแหล่งวัสดุ ตลอดจนตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา 

  ของวัสดุที่เกิดขึ้นก่อนการใช้งาน หรือขณะใช้งานก่อสร้าง  

- สำรวจรายละเอียดทางธรณีวิทยา ได้แก่ 

  1.  สำรวจสภาพทางธรณีวิทยาของแนวสายทางบริเวณที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างและเกิดความเสียหายแก่ทางหลวง 

  2.  สำรวจและทำแผนที่พื้นที่รับน้ำที่ทางหลวงตัดผ่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสะพานและอาคารระบายน้ำ 

  3.  สำรวจสภาพทางธรณีวิทยาฐานราก โดยการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์และการเจาะสำรวจเพื่อการออกแบบทาง ออกแบบ 

       ฐานรากสะพานและสภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่ 

  4.  สำรวจและออกแบบป้องกันแก้ไขการเคลื่อนตัวของลาดคันทางและลาดเหนือคันทาง 

  5.  สำรวจและเสนอแนะออกแบบทางธรณีเทคนิค 

  6.  สำรวจและวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทางหลวงตัดผ่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเพื่อลดผลกระทบ 

       ต่อสิ่งแวดล้อม 

  7.  วิเคราะห์ แนะนำ ประเมินคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของวัสดุฐานรากเพื่อการออกแบบแนะนำ 

  8.  จัดทำระบบฐานข้อมูลของงานทางทั้งด้านพื้นฐานทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์  (GIS) 

  9.  กำกับดูแลข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีเทคนิคในงานจ้างเหมาสำรวจและออกแบบ 

 

กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง   

- คำนวณทางด้านชลศาสตร์และอุทกวิทยาเพื่อออกแบบอาคารระบายน้ำ สะพาน และท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.  

- คำนวณออกแบบสะพานพิเศษ สะพานข้ามทางแยก อุโมงค์ และโครงสร้างพิเศษในจุดตัดที่สำคัญที่มีปัญหายุ่งยาก 

  ทางโครงสร้าง  

- คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคาร สำนักงาน และบ้านพักของกรมทางหลวง 

- คำนวณออกแบบแก้ไขปัญหางานโครงสร้างระหว่างการก่อสร้าง และหลังการใช้งาน 

- ตรวจสอบแบบที่ออกแบบโดยหน่วยงานในภูมิภาค 

- ตรวจสอบแบบการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

- ตรวจสอบแบบและรายการคำนวณส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์และงานโครงสร้างที่กำหนดคุณสมบัติ ไว้ในการออกแบบ 

- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำงานออกแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างที่ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา 

- ออกแบบ ปรับปรุงแบบมาตรฐานงานโครงสร้างและอาคารระบายน้ำ 

- ตรวจสอบในเรื่องพิกัดน้ำหนักเพื่ออนุญาตให้ใช้ทางสำหรับรถบรรทุกที่มีลักษณะพิเศษจากที่กฎหมายกำหนด เพื่อแจ้งต่อ 

  กรมการขนส่งทางบ 

 

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน และออกแบบสิ่งแวดล้อม  

- สำรวจและศึกษาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดผลกระทบจากการที่มีทางหลวงตัดผ่านตามแผนงาน โครงการของกรม  

- คัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อใช้ในการออกแบบ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบ 

  ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น  

- ออกแบบรายละเอียดในการป้องกันหรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบนิเวศน์วิทยาและประชาชนในพื้นที่นั้นๆ 

  ตามแผนงานโครงการของกรม 

- ติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด 

- เก็บรวบรวมข้อมูลมาตรการที่ใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

  ออกแบบ 

- จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอ 

 

ฝ่ายรูปแบบ  

- เขียนแบบทาง เช่น แผนที่แนวทางและระดับ (PLAN AND PROFILE) แบบมาตรฐาน และแบบขยายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ 

  งานก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงทาง  

- เขียนแบบโครงสร้าง เช่น แบบอาคารระบายน้ำ สะพานต่างระดับ สะพานโครงสร้างขนาดใหญ่ สะพานลอยคนเดินข้ามทางหลวง 

  แบบมาตรฐานและขยายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโครงสร้างสะพานฯลฯ  ทั้งแบบก่อสร้าง บูรณะและปรับปรุง  

- เก็บรักษาแบบก่อสร้างทุกประเภทที่กรมลงนามอนุมัติเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ดำเนินงานเพื่อการก่อสร้างหรือ 

  ใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 

- พิมพ์แบบโดยจัดพิมพ์เขียว ขาว ไข พิมพ์ ย่อ-ขยายแบบ ตั้งแต่ขนาด A0-A4 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการงานรูปทัศน์ จัดทำแบบจำลองงานก่อสร้างที่เป็นโครงการพิเศษขนาดใหญ่ เช่น ทางแยกต่างระดับ สะพานยกระดับ 

  อุโมงค์ ฯลฯ และเผยแพร่แบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่าย  เทคโนโลยีสมัยใหม่  

หมวด: ข้อมูลองค์กร