พิมพ์

Mr.PARINYA  SAENGSUWAN

วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง


ประวัติการรับราชการ

3 ตุลาคม  2531

 วิศวกรโยธา 3 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด กรมทางหลวง

 1 สิงหาคม  2533

 วิศวกรโยธา 4 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 1 ธันวาคม  2535

 วิศวกรโยธา 5 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด

 19 กันยายน  2538

 วิศวกรโยธา 6ว. สำนักก่อสร้างทางที่ 4

 26 มีนาคม  2541

 วิศวกรโยธา 6ว. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 18 กันยายน  2541          

 วิศวกรโยธา 7วช. ศูนย์ส้รางทางมหาสารคาม สำนักก่อสร้างทางที่ 2

7 สิงหาคม  2543

 วิศวกรโยธา 8วช. กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา สำนักก่อสร้างทางที่ 2

11 เมษายน  2550

 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรวิชาชีพ 9วช.(วิศวกรรมโยธา) กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา สำนักก่อสร้างทางที่ 2                        

5 ตุลาคม 2550

 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) วิศวกรวิชาชีพ 9วช.(วิศวกรรมโยธา) กลุ่มงานออกแบบทาง  สำนักสำรวจและออกแบบ  

7 ธันวาคม  2550

 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ตำแหน่งที่3 (อีกตำแหน่งหนึ่ง)

31 มกราคม  2551

 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (อีกตำแหน่งหนึ่ง)

11 ธันวาคม  2551

 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ  

9 เมษายน 2552

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

15 ธันวาคม  2553

 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมโยธา)) ระดับสูง สำนักทางหลวงที่ 3

27 มกราคม  2558

 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมโยธา)) ระดับสูง สำนักงานทางหลวงที่ 3

 6 ธันวาคม  2559

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง 

 12 มกราคม  2560

 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ
กรมทางหลวง 

หมวด: ข้อมูลองค์กร