พิมพ์

Mr.PRAMON  SATHAPORNNANON

รก.วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ


ประวัติการรับราชการ

16 กรกฎาคม  2529

 วิศวกรโยธา 3 กองสำรวจและออกแบบ

 1 ธันวาคม  2531

 วิศวกรโยธา 4 กองสำรวจและออกแบบ

 1 มิถุนายน  2535

 วิศวกรโยธา 5 กองสำรวจและออกแบบ

 22 สิงหาคม  2540

 วิศวกรโยธา 6ว. สำนักสำรวจและออกแบบ

 10 สิงหาคม  2541

 วิศวกรโยธา 7วช. สำนักสำรวจและออกแบบ

 1 ตุลาคม  2543          

 วิศวกรโยธา 8วช. สำนักสำรวจและออกแบบ

1 ตุลาคม  2550

 วิศวกรโยธา 9วช. สำนักทางหลวงที่ 13

11 ธันวาคม  2551

 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักทางหลวงที่ 13                       

31 พฤษภาคม  2555

 ผู้อำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 11

2 มิถุนายน  2559

 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

 3 ตุลาคม  2559

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจและออกแบบ) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ 
กรมทางหลวง 

 

 

หมวด: ข้อมูลองค์กร