พิมพ์

 Mr.CHIRAPONG  THEPPITHUCK

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

e-mail : raining This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรของกรม  

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  


บริหารงานทั่วไป  

-  รับผิดชอบงานสารบรรณ    งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของกอง

- ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมสัมมนา และฝึกอบรม 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ   

 งานวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  กำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ

-  จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 4 ปี และแผนรายประจำปี

-  กำหนดแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน

-  จัดทำแผนและบริหารจัดสรรทุนการศึกษา / อบรมข้าราชการ กรมทางหลวง

-  ควบคุมงบประมาณการดำเนินการในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนและ โครงการนอกแผน

-  ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับงานแผนตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานพัฒนาระบบและมาตรฐาน

-  ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบงานและวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ เพื่อพัฒนามาตรฐานงานฝึกอบรม

-  บริหารระบบงานต่าง ๆ ภายในกองฝึกอบรม

-  บริหารระบบข้อมูลสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  ติดตามข้อมูลการพัฒนาองค์กรและรายงานผลตามตัวชี้วัด

-  ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับการวางระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานวิชาการ

-  ออกแบบพัฒนาหลักสูตร (Core Course) ในการพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่ง   

-  ออกแบบหลักสูตรอื่นๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและนโยบายภาครัฐ

-  ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล   

-  ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรภายในของกองฝึกอบรม   

-  ติดตามผล /วิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)

-  การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผล และการวิเคราะห์ช่องว่าง เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

- การเป็นวิทยากรที่ปรึกษา การรวบรวมสรุปผลงานวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในกรม


กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

-  ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในกรมทางหลวง ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่   ทุกระดับ ทุกสายงาน ทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน

- พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ทัศนคติ      ด้านการบริหาร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานตาม   แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่

- พัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติของบุคลากร ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพและสายงานสนับสนุนอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี

- ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    เพื่อดำรงตนให้เป็นข้าราชการที่ดีของรัฐ

- ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง  

-  รับผิดชอบงานสารบรรณ    งานการเงินและบัญชี

- งานพัสดุและยานพาหนะของศูนย์

- ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การจัดเลี้ยง ตลอดจนห้องพักทั้งที่เป็นโครงการของกรม และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

- ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ อุปกรณ์และบริเวณภายในศูนย์


  กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร     

-  แสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาและจัดทำความต้องการขอรับทุนการศึกษา

- แนะแนวการศึกษาและขออนุมัติลาศึกษาต่อ   ในและต่างประเทศ

- ติดตามรายงานผลการการศึกษาต่อต่างประเทศ

- ส่งข้าราชการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในและต่างประเทศ 

- เสนอแนวทางการบริหารจัดการความรู้ของกรมและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ (KM)

- กำหนดแนวทางให้คำปรึกษาการส่งเสริม    การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ของทุกหน่วยงานภายในกรม

- ดำเนินการโครงการประชุม สัมมนาการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้

- ให้คำปรึกษา ติดตามและประเมินผล การดำเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้


กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- ศึกษาวิเคราะห์นำเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น  E-Learning CD-Rom

- ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบดาวเทียม การเรียนรู้ผ่านระบบ E- Learning การใช้ชุดการเรียน

- ติดตามประเมินผลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่นำมาใช้และปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการฝึกอบรมด้วยนวัตกรรม

- ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

- ดำเนินการเกี่ยวกับด้านศิลปกรรม ได้แก่ ออกแบบ ผลิต ติดตั้งงานบริการศิลปกรรม เช่น ป้ายนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อต่างๆ  รวมทั้งออกแบบจัดทำผังที่นั่ง การอบรม / สถานที่  

- ควบคุม ดูแล จัดเก็บและบำรุงรักษาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์


กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง   

- ศึกษาความต้องการ แสวงหาความร่วมมือ  และกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากร   บุคล ด้านงานทางในทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้และวิชาชีพด้านงานทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ประสานให้ความช่วยเหลือการจัดอบรม/ประชุม/เผยแพร่งานวิจัย เพื่อพัฒนางานทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- บริหารดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่   องค์ความรู้ด้านงานทางเพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

- เผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานทางที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน เพื่อให้บริการที่ดี และสร้างความร่วมมือในสังคม เพื่อประสิทธิภาพ    งานทาง

- ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

- ติดตามผลการดำเนินการโครงการ


หมวด: ข้อมูลองค์กร